Lichaamstaal: In deze rubriek staat het lichaam van de West-Friese sporter centraal. Waar moet je op letten als je iedere dag het uiterste vraagt van je lijf? Welke spieren moeten vooral getraind worden en hoe vaak moet dit gebeuren? Vandaag geeft zaalvoetballer Amir Molkârâi tekst en uitleg.

Bron: Noord Hollands Dagblad

Veertig procent meniscus weg

Robbert Daalder

Molkârâi al vier keer geopereerd om blessures

Hij heeft al 35 in­ter­lands voor Ne­der­land ach­ter zijn naam staan. Een mooi aan­tal, vindt zaal­voet­bal­ler

Aan het lichaam van Amir Molkarai is niet te zien dat hij veel blessureleed heeft gekend. FOTOSTUDIO MARCEL ROB

Amir Mol­ka­rai (30) zelf ook. ,,Maar als ik iets min­der bles­su­res had ge­had, dan wa­ren dit er vijf­tig, mis­schien wel zes­tig ge­weest.”

De voet­bal­ler van Ho­vo­cu­bo kent pro­ble­men met zijn en­kel, maar het is voor­al zijn knie die hem al vijf jaar kop­zor­gen op­le­vert. Eind vo­rig ka­len­der­jaar was het voor de laat­ste keer raak. Waar een MRI-scan niets op­le­ver­de, toon­de een kijk­ope­ra­tie aan dat er veer­tig pro­cent van zijn me­nis­cus moest wor­den ver­wij­derd om­dat hij er twee maan­den te lang mee heeft door­ge­lo­pen. Knie­ope­ra­tie num­mer drie is in­mid­dels een feit.

,,Na de eer­ste keer in 2013 vond ik het best span­nend om weer te be­gin­nen met voet­bal. ‘Straks gaat het op­nieuw mis’, dacht ik bij me­zelf. Ge­luk­kig was dat niet met­een het ge­val, al moest ik in ja­nu­a­ri vo­rig jaar op­nieuw on­der het mes. Na die ope­ra­tie was ik bin­nen drie we­ken al­weer vol­op be­zig. ,,Om­dat mijn bo­ven­be­nen goed ont­wik­keld zijn, kan ik mijn knie ont­las­ten. Lek­ker na­tuur­lijk, maar het heeft er la­ter dat jaar voor ge­zorgd dat ik veel te lang met die laat­ste bles­su­re ben door­ge­gaan.”

Dit keer nam hij meer tijd om te her­stel­len van de ope­ra­tie die nu ze­ven we­ken ge­le­den plaats­vond. De ‘angst’ die Mol­ka­rai had na zijn eer­ste keer, er­vaar­de hij nu op­nieuw. ,,Ik ben er nu wel een beet­je klaar mee. Wil ge­woon be­zig zijn met Ho­vo­cu­bo. En met Oran­je. Ge­luk­kig is mijn been in­mid­dels weer op sterk­te, want drie we­ken ge­le­den was hij een stuk ma­ger­der. Ik heb er echt hard en ge­richt voor ge­traind. Met re­sul­taat, want in mijn eer­ste wed­strijd, vo­ri­ge week vrij­dag te­gen FC Mar­lè­ne, scoor­de ik met­een twee goals en won­nen we met 4-5.”

Op wat klei­ne lit­te­kens van de in to­taal vier ope­ra­ties aan zijn en­kel en knie na, is er niets te zien aan Mol­ka­rais li­chaam. In te­gen­deel, de 1.69 me­ter lan­ge voet­bal­ler is met slechts ne­gen pro­cent li­chaams­vet vol­le­dig af­ge­traind. ,,Dat vet­per­cen­ta­ge krijg ik al­tijd te ho­ren als er een me­di­sche keu­ring bij de KNVB is. Heb nog nooit bo­ven de tien pro­cent ge­ze­ten. Hoe ik dat doe? Door op mijn voe­ding te let­ten. Ik eet zo wei­nig mo­ge­lijk brood en voor­al kip, vis, fruit en no­ten. Ik drink ook geen fris­drank maar wa­ter. Toch ga ik ook wel eens langs McDo­nalds hoor, het moet ten­slot­te wel leuk blij­ven.”

meer nieuws