Van Dijk en Hovocubo nog twee jaar verder

Bron: Noord Hollands Dagblad
Vincent Schot

On­der trai­ner San­der van Dijk doet Ho­vo­cu­bo al ja­ren mee in de top van het Ne­der­land­se zaal­voet­bal. Het is re­den voor an­de­re clubs om te din­gen naar zijn hand. Stee­vast be­dankt hij ech­ter voor de ge­toon­de in­te­res­se en geeft hij op­nieuw zijn ja-woord aan de Hoorn­se club. Ook nu weer. Voor twee sei­zoe­nen dit­maal.
Di­rect een ant­woord heeft Van Dijk niet op de vraag aan zijn hoe­veel­ste sei­zoen hij na de zo­mer al­weer be­gint als hoofd­coach van Ho­vo­cu­bo. ,,Het der­tien­de”, klinkt het na een kor­te over­pein­zing. En dan volgt er dus ook nog een veer­tien­de. Het maakt hem de langst­zit­ten­de trai­ner op het hoog­ste ni­veau.

Toch is het nog niet zo lang ge­le­den dat het in de wan­del­gan­gen van De Op­gang de ron­de deed dat Van Dijk zijn lang­ste tijd had ge­had op de bank. Niet om­dat hij zou ver­trek­ken bij de club, maar om daar an­de­re za­ken op te pak­ken. Het tech­nisch be­leid uit­stip­pe­len, bij­voor­beeld. ,,Dat heeft in­der­daad de re­vue wel eens ge­pas­seerd. Zover is het al­leen nooit ge­ko­men om­dat ik hier nog te­veel ple­zier in heb. Waar­om zou ik iets gaan doen wat mij op dit mo­ment min­der leuk lijkt dan met top­sport be­zig zijn en om als on­der­deel van een groep zo dicht­bij de prij­zen te zijn?’’

Sander van Dijk . Foto: Gerrie Meijer

Ook na zo­veel jaar nog zijn het zijn voor­naams­te drijf­ve­ren om door te gaan als trai­ner van de hui­di­ge kop­lo­per van de ere­di­vi­sie. Om­dat er ze­ker in het voet­bal vaak wordt ge­rept van een houd­baar­heids­da­tum van een trai­ner wil­de Van Dijk er ze­ker van zijn dat ook zijn spe­lers nog niet vin­den dat deze is ver­stre­ken. ,,En dus heb ik mijn oor te luis­ter ge­legd bij Amir Mol­ka­rai en Yos­hua St. Jus­te, de cap­tain en vice-cap­tain van de ploeg. Zij on­der­streep­ten mijn ge­voel: de spe­lers en ik kun­nen nog al­tijd pri­ma door een deur, ik kan ook een groep met veel in­ter­na­ti­o­nals nog prik­ke­len en jon­ge spe­lers ver­trou­wen ge­ven en be­ter ma­ken.’’

Ho­vo­cu­bo heeft mo­men­teel een se­lec­tie die wei­nig zwak­ke plek­ken kent en dus niet groot­scheeps hoeft te wor­den ge­re­no­veerd na dit sei­zoen. Niet voor niets is de Hoorn­se club een ti­tel­fa­vo­riet en staat vrij­dag­avond in Am­ster­dam een plek in de be­ker­fi­na­le op het spel in het tref­fen met ’t Knoop­punt. Als de kern van deze groep in­tact blijft, is het een po­si­tie die ook vol­gend sei­zoen ge­ga­ran­deerd lijkt.

Van Dijk deelt de me­ning dat er slechts op wei­nig po­si­ties iets hoeft te ver­an­de­ren. Met zijn lan­ge­re ver­bin­te­nis hoopt de oe­fen­mees­ter een sig­naal af te ge­ven aan zijn sterk­hou­ders. ,,De ge­sprek­ken lo­pen. Ho­pe­lijk is er snel meer dui­de­lijk.’’

Lees hier de berichtgeving van HetHoornsdagblad.nl

Lees hier meer over Sander van Dijk in een fragment uit het jubileumboek Hovocubaan 1966-2016

meer nieuws