Hovocubo overtuigend in Hoornse Derby

Dit soort wedstrijden zijn altijd de krenten in de pap! Twee clubs die zo van elkaar verschillen en op basis daarvan binnen de zelfde stad historische duels tegen elkaar afleggen. Een wedstrijd op zich.

’t Veerhuys die het boven verwachting goed doet in deze competitie en zich in een positie heeft genesteld dat play offs in het zicht zijn zorgt ervoor dat er bij Hovocubo geen enkele sprake is van onderschatting. Eigenlijk best wel trots dat beide teams strijden voor een plek in de play offs. Maar de haven is nog ver voor beide teams. We zijn slechts bijna op de helft van de competitie.

Hovocubo start goed en binnen twee minuten zorgt Zakaria Amrani voor een droge knal binnen de cirkel die de 0-1 betekent. Het antwoord van de stadsgenoot volgt direct maar de inzet Younes Daari eindigt op de lat. Dit is ook de fase dat de geelhemden nog voor het meeste gevaar zorgen, Dave Stet had het hier het meest druk. In de zesde minuut scoort Karim Mossaoui het tweede Hovocubaanse goal en ’t Veerhuys weet deze stand vast te houden tot in de rust. Een 0-2 halverwege betekent dat het nog gewoon een wedstrijd is. Voor Hovocubo zaak om het hoofd erbij te houden en niet te verslappen.

Youssef Makraou in duel met Odi Nimako. Foto: Ferry Hoks

Dit werd goed benoemd is de kleedkamer en de spelers voegen daad bij het woord. Faisel Mellah zorgt binnen de minuut na de aftrap voor de 0-3. Nu kon het niet meer stuk gaan. Maar Hovocubo blijft zakelijk spelen volgens de vooraf afgesproken teamdiscipline. Youssef Makraou scoort met een wereldknal de 0-4. Hierna zet Antoine Gooyers Dennis Pals in als vijfde veldspeler en dit bezorgt de enige tegentreffer van de thuisploeg. Mo Darri, verder in deze wedstrijd onzichtbaar,  weet in de meermans situatie de bal er in te prikken. Maar twee minuten voor tijdmaakt Mats Velseboer het karwei af en brengt de eindstand op 1-5.

Met gierende banden vertrok de Hovocubo selectie nog naar De Opgang om daar een klein feestje te vieren samen met de dames die ook een overwinning op zak hadden en daarmee zich op een play off plaats nestelen.

Komende twee weken staan twee thuiswedstrijden op het programma. Eerst komende week (15 december) komt het stugge Volendam van Hjalmar Hoekema op bezoek. Een week later komt de verrassing van het jaar promovendus Amicitia/Bert Zeegers die samen met ’t Knooppunt de tweede plaats bestrijkt naar De Opgang. Noteer deze datum (22-12) in uw agenda want de selectie zal uw steun dik en dik nodig hebben.

Lees hier het verslag van het Hoornsdagblad.nl

Hovocubo nooit in de problemen in Hoornse derby tegen Veerhuys

Bron: Noord Hollands Dagblad

Volwassen overwinning

Vincent Schot

Bom­vol­le tri­bu­nes in de Vre­de­hof. Weer of geen weer: de Hoorn­se der­by tus­sen Veer­huys en Ho­vo­cu­bo trekt deze

Amir Molkarai zet Dennis Pals van Veerhuys de voet dwars terwijl diens ploeggenoot Mukthar Suleiman te hulp schiet. Op de achtergrond ziet Hovocubaan Zakaria Amrani erop toe hoe zijn captain het duel wint. FOTO HENK DE WEERD

vrij­dag­avond hon­der­den lief­heb­bers naar het sport­cen­trum. Zij zien een ver­ma­ke­lij­ke eer­ste El Clá­si­co van het sei­zoen, maar span­nend is deze al­leen in de eer­ste mi­nu­ten. Als You­nes Daari na twee mi­nu­ten de eer­ste en ge­lijk groot­ste kans van de thuis­club te­gen de lat schiet, to­nen de gas­ten in de res­te­ren­de speel­tijd aan op alle fron­ten een stap ver­der te zijn: 1-5.
In aan­loop naar de stads­der­by liet Veer­huys-spe­ler Jorg Ooi­e­vaar in deze krant op­te­ke­nen dat er kan­sen la­gen voor zijn ploeg in­dien deze de eer­ste storm zou we­ten te over­le­ven. Veer­huys slaagt er niet in want al in de twee­de mi­nuut is het Zak­aria Am­ra­ni die Ho­vo­cu­bo op voor­sprong brengt. Het is met enig for­tuin want zijn in­zet wordt on­der­weg nog ge­tou­cheerd. Nog geen mi­nuut la­ter heeft Daari de ge­lijk­ma­ker dus op zijn schoen, maar na goed voor­be­rei­dend werk en dito pass van Mukt­har Su­lei­man ziet hij zijn po­ging dus via de on­der­kant van de lat te­rug het veld in stui­te­ren.

Daar­na is het Ho­vo­cu­bo wat de klok slaat. De ploeg die het van­we­ge een schor­sing van één duel moet doen zon­der trai­ner San­der van Dijk op de bank – de hon­neurs wor­den daar waar­ge­no­men door voor­zit­ter Win­fred Wes­ter en team­lei­der Ti­ne­ke Diaz – laat te­gen Veer­huys zien dat het steeds vol­was­se­ner wordt. Het geeft wei­nig kan­sen weg, creëert er zelf ge­noeg om een rui­me­re voor­sprong te ne­men en straft bo­ven­dien fou­ten van de te­gen­stan­der kei­hard af.

Kil­len

Dat laat­ste blijkt in de ze­ven­de mi­nuut voor het eerst, en niet voor het laatst, als Su­lei­man Ka­rim Mos­sa­oui niet scherp ge­noeg dekt. De in­ter­na­ti­o­nal draait een­vou­dig weg bij de jon­ge­ling en klopt doel­man Bar­ry de Wit door de bal keu­rig in de hoek te schui­ven. Am­ra­ni heeft dan ook de lat al eens ge­raakt. ,,We wor­den steeds con­stan­ter”, stelt hij na af­loop vast. ,,Dit was een za­ke­lij­ke over­win­ning. Het eni­ge wat we ons­zelf kwa­lijk kun­nen ne­men, is dat we de wed­strijd niet eer­der kil­len. We krij­gen ook van­avond zat kan­sen om ’m eer­der dood te ma­ken, maar we sco­ren lang niet al­tijd ge­noeg.’’

Er zit geen woord En­gels tus­sen de uit­spra­ken van Am­ra­ni want be­hal­ve dat hij zelf dus ver­zuimt zijn twee­de te ma­ken, glijdt Yos­hua St. Jus­te nog een bal naast en krijgt ook Fai­sal Mel­lah deze er niet in. On­danks het kwa­li­teits­ver­schil trekt Veer­huys zich niet mas­saal te­rug voor het ei­gen doel, maar voet­balt het mee als het daar de kans toe krijgt en pro­beert het de op­bouw van Ho­vo­cu­bo te ver­sto­ren op mo­men­ten dat dit kan. Als het dit ook in de der­tien­de mi­nuut doet, on­der­stre­pen de gas­ten hun sur­plus aan kwa­li­teit nog maar eens. Bin­nen drie bal­con­tac­ten ligt deze voor de voe­ten van Mel­lah. Al­leen om­dat hij deze ver­keerd raakt, loopt de sco­re voor rust niet ver­der op.

Pal na rust is Mel­lah wel suc­ces­vol, zij het met een heel gro­te dank­je­wel aan het adres van St. Jus­te. Als de or­ga­ni­sa­tie bij Veer­huys plots ver te zoe­ken is, staat hij vo­gel­vrij voor het doel van De Wit. Mel­lah, die bij de twee­de paal klaarstaat voor een even­tu­e­le re­bound, krijgt het schot van de in­ter­na­ti­o­nal op zijn hoofd zon­der dat hij er echt erg in heeft. Het be­te­kent de 0-3.

Po­ten­tie

Bijt Veer­huys dan niet af en toe van zich af? Ze­ker wel. Ook in de twee­de helft speelt de for­ma­tie van An­toi­ne Gooy­ers fris van de le­ver en laat het bij vla­gen de po­ten­tie voor de toe­komst zien die het heeft. Waar het voor rust blijft bij po­gin­gen van ver re­sul­teert het na rust in goe­de mo­ge­lijk­he­den voor Mo Dar­ri – die la­ter in over­tal nog wel de ere­tref­fer maakt – en Odin­ga Ni­ma­ko, die de paal raakt.

Ho­vo­cu­bo scoort nog via Yous­sef Ma­kraou en straft bij de laat­ste van de avond nog één keer een fout van Veer­huys af – dit­maal bij een in­trap ter­wijl het een man meer in het veld heeft – en zorgt zo voor een uit­slag die de krachts­ver­hou­din­gen recht aan doet. ,,Het is niet ge­mak­ke­lijk om ie­de­re week een zelf­de hoog ni­veau te ha­len, maar we sla­gen er steeds va­ker in. Dat is mooi, ze­ker om­dat er nog steeds rek in zit. En dat het van­avond weer lukt want hoe­wel wij dan mis­schien niet veel Hoorn­se jon­gens in de ploeg heb­ben merk je wel dat deze der­by leeft hoor bij de club. Deze moet je echt wel win­nen”, be­sluit een te­vre­den Am­ra­ni.

Foto’s: Ferry Hoks

Foto’s: Gerrie Meijer

meer nieuws