De ambities achterna

Bron: Noord Hollands Dagblad (Alkmaar)

Groentjes op haar plek bij Hovocubo * Duel tegen oude ploeg ‘beetje vreemd’

Judit de Redelijkheid

Heerhugowaard * Vorig jaar hoopten ze nog dat Nanouk Groentjes zoveel mogelijk doelpunten tegen zou houden. Maar vanavond zullen de zaalvoetbalsters van Biersteker/Plubos er alles aan doen om de dertig-jarige keepster te passeren. de Heerhugowaardse staat dit seizoen immers onder de lat bij Hovocubo. de nieuwkomer in de eredivisie treft de fusieclub uit Noord-Scharwoude in sporthal De Opgang in Zwaag.

Ze was toe aan iets nieuws. En om­dat voor een keep­ster de ‘va­ca­tu­res’ niet be­paald voor het op­ra­pen lig­gen, kwam het ini­ti­a­tief van Ho­vo­cu­bo als ge­roe­pen. Deze club nam de li­cen­tie over van The Coun­ters uit Zaan­dijk, waar­van coach Rudy Mon­den en en­ke­le speel­sters mee­kwa­men naar Hoorn. ,,Ik heb ze ge­beld en daar­na aan twee open trai­nin­gen mee­ge­daan”, ver­telt Groen­tjes, die haar draai niet kon vin­den na­dat haar club Plubos de han­den in­een had ge­sla­gen met Bier­ste­ker. ,,Voor­al de am­bi­tie van Ho­vo­cu­bo sprak me aan. De wil om te pres­te­ren. En hun speel­wij­ze. Het voel­de met­een goed.”

Van­avond staan haar oude en nieu­we ploeg dus te­gen­over el­kaar. ,,Dat is best een beet­je vreem­d”, al­dus de doel­vrou­we, die bij Alk­maar­sche Boys be­gon als veld­speel­ster en na een dub­be­le been­beuk (‘Ik voet­bal­de toen op het veld bij Kol­ping Boys’) de­fi­ni­tief voor de plek on­der de lat koos. ,,Bri­git­te Pluij­mers en Mir­jam van Dijk zijn ook ge­stopt bij Bier­ste­ker/Plubos en we zou­den nog steeds een keer een af­scheids­avond­je or­ga­ni­se­ren. Dat heb­ben we vier we­ken ge­le­den ge­daan. Toen werd er na­tuur­lijk al even over deze wed­strijd ge­spro­ken. ’Nu wil ik wel een keer bij je sco­ren hoor, want op de trai­ning luk­te dat nooit’. Dat soort op­mer­kin­gen. Met de aan­voer­ster, Nat­ha­lia (San­ti­ba­nez Var­gas, red.), heb ik so­wie­so nog veel con­tact. Na elke wed­strijd in­for­me­ren we bij el­kaar hoe het ge­gaan is. En ik heb Sue-Ra­nie Hok-A-Hin pas nog even ge­spro­ken, om te vra­gen of ze er bij is te­gen ons. Maar ze is nog niet her­steld van haar bles­su­re en doet niet mee. Voor mij een maz­zel­tje, want zij is echt één van de dra­gen­de speel­sters. Maar voor haar na­tuur­lijk hart­stik­ke ver­ve­lend.’’

Las­tig

Groen­tjes weet dat haar oude ploeg, mede door per­so­ne­le pro­ble­men, een las­ti­ge pe­ri­o­de door­maakt. Met nul pun­ten uit ze­ven du­els is de for­ma­tie van coach Bert van He­mert hek­ken­slui­ter. ,,Ik vraag al­tijd even de na­men van de te­gen­stan­der voor in het pro­gram­ma­boek­je, maar Bert wist nog niet pre­cies met wel­ke mei­den hij pre­cies te­gen ons gaat spe­len. Voor hem is het sneu. Hij heeft echt hart voor de ver­e­ni­ging en steekt er heel veel tijd in.”

,,Bij Ho­vo­cu­bo is al­les goed ge­re­geld”, gaat de er­va­ren keep­ster ver­der. ,,Met spon­sors en vrij­wil­li­gers. Ze heb­ben twee trai­ners, een be­ge­lei­der, een fy­si­o­the­ra­peut. En er ko­men al­tijd een stuk of twaalf mei­den te trai­nen. Vo­rig jaar ston­den we vaak met z’n drieën of vie­ren. Daar­naast speel­de ik elke week maar een hal­ve wed­strijd, om­dat er nog een keep­ster was en de coach geen keu­ze kon ma­ken. Dat pas­te me niet.’’

De or­ga­ni­sa­tie bij Ho­vo­cu­bo maakt dat de ge­bo­ren en ge­to­gen Alk­maar­se, in het da­ge­lijks le­ven werk­zaam bij een ver­ze­ke­rings­maat­schap­pij, zich pri­ma thuis voelt bij de nieuw­ko­mer in de vrou­we­ne­re­di­vi­sie. ,,Bij Plubos heb ik het ook al­tijd goed naar mijn zin ge­had. Maar ik ben nu der­tig en wil graag nog een keer knal­len. Voor me­zelf. En dat kan hier.”

De doel­stel­ling is heel dui­de­lijk. ,,Ze wil­len mi­ni­maal de eer­ste vier en dus de play-offs ha­len. Of het met­een dit jaar haal­baar is weet ik niet – we zit­ten nu even in een dip­je (de ploeg staat acht­ste, red.) – maar an­ders vol­gend sei­zoen. Al­les valt hier sa­men. Het ple­zier – want ook de der­de helft is heel ge­zel­lig – en de am­bi­ties. Ik hoop nog een keer kam­pi­oen te kun­nen wor­den.”

12249848_1489896557981508_4270805829198930588_n

meer nieuws