Tegenstrijdige belangen in derby

Bron: Noord Hollands Dagblad

Vincent Schot

Mukhtar Suleiman wurmt zich langs Raza Ngarieta van WSV/FSG Academy

Hoorn * In de voor­laat­ste speel­ron­de van het re­gu­lie­re zaal­voet­bal­sei­zoen staat de Hoorn­se der­by op het pro­gram­ma. In De Op­gang staat voor Ho­vo­cu­bo slechts de eer op het spel. De be­ker­win­naar en kop­lo­per van de ere­di­vi­sie im­mers is al tij­den ze­ker van deel­na­me aan de play-offs om de ti­tel. Voor Veer­huys daar­en­te­gen zijn de be­lan­gen stuk­ken gro­ter. Die ploeg staat nu nog op een vei­li­ge ne­gen­de plaats, maar de na­com­pe­ti­tie om lijfs­be­houd hijgt de ploeg van spe­ler Mukt­har Su­lei­man in de nek aan­ge­zien de voor­sprong op FC Eind­ho­ven slechts een punt be­draagt.
,,Wij moe­ten nog”, on­der­streept de jon­ge­ling de be­lan­gen van zijn team in de Hoorn­se kracht­proef. ,,Als wij ver­lie­zen en FC Eind­ho­ven wint, dan gaan zij ons voor­bij op de rang­lijst en zijn wij in de laat­ste wed­strijd van het sei­zoen af­han­ke­lijk van hun re­sul­taat.’’

Veer­tien da­gen te­rug dreig­de dit­zelf­de sce­na­rio, maar dat wist Veer­huys knap te voor­ko­men door, nota bene in Am­ster­dam, te win­nen van ’t Knoop­punt. Het geeft Su­lei­man de hoop dit hu­za­ren­stuk­je nog eens te her­ha­len, maar het re­a­lis­me over­heerst. ,,Knoop­punt en Ho­vo­cu­bo zijn de top van Ne­der­land, maar Ho­vo­cu­bo is voor mij op dit mo­ment de sterk­ste van die twee. Het zal dus nog zwaar­der wor­den ook nu te win­nen. Ca­deau­tjes zul­len zij niet weg­ge­ven om­dat ze na­tuur­lijk wil­len la­ten zien de bes­te van Hoorn te zijn. Maar goed, te­gen ’t Knoop­punt had ook nie­mand ver­wacht dat wij zou­den win­nen dus wie weet wat er mo­ge­lijk is.’’

Coun­te­ren

Su­lei­man weet wat hem en zijn, veel­al even­eens jon­ge, ploeg­ge­no­ten te doen staat. ,,Na­tuur­lijk zul­len zij va­ker de bal heb­ben, maar wij moe­ten onze kwa­li­tei­ten be­nut­ten. Dat be­te­kent ‘klein staan’ en er­uit ko­men op de coun­ter. Vo­rig jaar zat ik tij­dens deze wed­strijd nog in het pu­bliek in De Op­gang dus ik weet dat het druk wordt. Daar moe­ten we ons niet door gek la­ten ma­ken. We moe­ten het kop­pie er­bij hou­den en doen waar we goed in zijn.’’

Gok­ken op de laat­ste wed­strijd en nu dus spe­lers spa­ren, is een luxe die de geel­hem­den zich al­leen al van­we­ge de breed­te van de se­lec­tie niet kun­nen per­mit­te­ren. Veer­huys ont­vangt dan het ook nog niet vei­li­ge Groe­ne Ster en FC Eind­ho­ven (nu eerst uit te­gen FC Mar­lè­ne) krijgt dan met TPP een team over de vloer dat nog strijdt om de vier­de plaats en dus de play-offs. ,,We heb­ben in­der­daad een heel klei­ne se­lec­tie, dus kun­nen wij spe­lers moei­lijk rust ge­ven. Maar wat we ook doen: we gaan in ie­der ge­val niet heen met het idee zon­der pun­ten weer weg te gaan.’’

Te­gen­slag

Het be­perk­te spe­lers­aan­bod deed Veer­huys na een ver­ras­sen­de sei­zoens­start te­rug­val­len naar de ge­va­ren­zo­ne waar­in het zich nu be­vindt. Het is een po­si­tie waar­van Su­lei­man lang niet dacht er te­recht te ko­men. ,,Hard­op heb­ben we dat nooit uit­ge­spro­ken, maar als je week na week der­de of vier­de staat, dan ga je op een ge­ge­ven mo­ment den­ken dat je de play-offs mis­schien wel gaat ha­len. Op een ge­ge­ven mo­ment ver­lo­ren we van FC Mar­lè­ne en dat bleek het be­gin van een slech­te reeks.’’

De bles­su­re van Mo Dar­ri speel­de de Hoor­naars vol­gens Su­lei­man par­ten in de te­rug­val. ,,Dat scheelt na­tuur­lijk heel veel. Mo is echt de lei­der van onze ploeg; een spe­ler met veel er­va­ring en kwa­li­teit en ie­mand die al­tijd een op­los­sing heeft. Ook is Mark Zwa­ger­man vrij­dag­avond nog eens ge­schorst door een rode kaart te­gen ’t Knoop­punt. Het zijn van die te­gen­sla­gen die wij juist niet kun­nen heb­ben om­dat we al maar zo wei­nig spe­lers heb­ben. Ook nu zul­len we dus met een klei­ne groep spe­len. Dat maakt het zwaar, ze­ker te­gen de top­teams. Dit sei­zoen heb ik de ge­vol­gen daar­van al wel eens ge­merkt: dan ben je net te laat in de om­scha­ke­ling of min­der ex­plo­sief in de aan­val om­dat je al zo­veel mi­nu­ten in de be­nen hebt en ge­woon kracht te­kort komt.’’

Keer­zij­de

Toch heeft het spe­len met zo’n klei­ne groep ook een keer­zij­de. Net als zijn ploeg­ge­no­ten Jorg Ooi­e­vaar en Lars Ur­sem heeft Su­lei­man in zijn eer­ste jaar op het hoog­ste ni­veau nood­ge­dwon­gen zo­veel ge­speeld dat hij ex­tra gro­te stap­pen heeft ge­maakt in zijn ont­wik­ke­ling. Het re­sul­teer­de dit sei­zoen voor alle drie de spe­lers in een uit­ver­kie­zing voor Jong Oran­je. ,,Ik zat als A’­tje al bij Oran­je -19 en heb nu dus al in­ter­na­ti­o­naal ge­speeld met Jong Oran­je. Mooi! Dat heb ik ze­ker ook te dan­ken aan de vele mi­nu­ten die ik deze com­pe­ti­tie ge­maakt heb.’’

Zijn sei­zoen is voor Su­lei­man des­on­danks nog niet ge­slaagd. ,,Zelf vind ik nog dat ik te wis­sel­val­lig ben in een wed­strijd, maar na­tuur­lijk is het he­le­maal pas een goed jaar als we ons we­ten te hand­ha­ven.’’

Lees hier de voorbeschouwing van het Hoornsdagblad.nl

Lees hier de voorbeschouwing van HV/Veerhuys

meer nieuws