Nieuw podium voor ’bouwstenen’ vrouwenzaalvoetbal

Bron: Noord Hollands Dagblad

Robbert Daalder

Het na­ti­o­na­le vrou­wen­zaal­voet­bal zit in de lift. Na de her­start van het Ne­der­lands zaal­voet­bal­team start de KNVB in de­cem­ber ook met Jong Oran­je. Het goed op­lei­den van jeugd­speel­sters ver­vult daar­bij een cru­ci­a­le rol. Re­den ge­noeg voor ere­di­vi­si­o­nis­ten Ho­vo­cu­bo, Rei­ger Boys, Per­nis en KTP Nieuw Ro­den om te be­gin­nen met de Ju­ni­or Fut­sal Le­a­gue.
,,Om het zaal­voet­bal in de ca­te­go­rie mei­den on­der 19 een boost te ge­ven, vin­den wij dat er een goed po­di­um voor hen moet ko­men”, legt da­mes­trai­ner Rudy Mon­den van Ho­vo­cu­bo uit. ,,Dat po­di­um was er al een paar jaar niet meer. Af­ge­lo­pen sei­zoen heeft de bond het voor deze groep ge­pro­beerd met voor­wed­strij­den op ere­di­vi­sie-avon­den. Daar was al­leen niet veel ani­mo voor. Mede door­dat het door de lan­ge reis­tij­den vaak te laat werd voor die mei­den. De KNVB stop­te er­mee, maar er kwam geen al­ter­na­tief. Toen heb­ben Rei­ger Boys, Nieuw Ro­den, Per­nis en wij van Ho­vo­cu­bo de kop­pen bij el­kaar ge­sto­ken.”

Rudy Monden in samenwerking met drie andere grote clubs

Mon­den be­na­drukt nog maar eens dat deze ca­te­go­rie speel­sters de bouw­ste­nen zijn voor de ver­te­gen­woor­di­gen­de ploe­gen van Oran­je. ,,Het is de be­doe­ling dat onze MO19-speel­sters snel­ler aan­slui­ting vin­den met de ere­di­vi­sie. Dat ho­pen wij te be­rei­ken door ze va­ker op een hoog ni­veau te­gen el­kaar te la­ten spe­len tij­dens de Ju­ni­or Fut­sal Le­a­gue.”

Deze lea­gue zal in eer­ste in­stan­tie uit vier mo­men­ten be­staan. Tij­dens vier zon­da­gen in de re­gu­lie­re va­kan­ties wordt er in toer­nooi­vorm een com­pe­ti­tie ge­speeld met de MO19-teams van de vier ver­e­ni­gin­gen. ,,Ie­der van de deel­ne­men­de clubs or­ga­ni­seert zo’n speel­ron­de. Per keer le­vert dat een dag­win­naar op. Daar krijg je pun­ten voor. Na de laat­ste wed­strijd­dag heb je dan een eind­sco­re waar­mee je de play-offs gaat spe­len. Hier komt uit­ein­de­lijk de gro­te win­naar uit voort. We be­gin­nen op zon­dag 22 ok­to­ber in Heer­hugo­waard en ein­di­gen in mei.”

,,Het is na­tuur­lijk mooi om de mei­den zo­veel mo­ge­lijk te la­ten zaal­voet­bal­len, maar je moet wel re­ke­ning hou­den met de fy­sie­ke be­las­ting. Daar­om heb­ben we voor de zon­dag ge­ko­zen. De mees­ten spe­len op vrij­dag­avond hun com­pe­ti­tie­wed­strij­den en op deze ma­nier heb­ben zij in ie­der ge­val een dag rust. We doen dit met vier clubs om­dat we het for­mat op die ma­nier mak­ke­lij­ker kun­nen bij­scha­ven. Het is niet te groot en dus kun je goed fo­cus­sen. Mis­schien doen we het la­ter met meer­de­re clubs. De KNVB heeft al zeer en­thou­si­ast ge­re­a­geerd op dit for­mat en zegt mee te gaan kij­ken. Wel­licht zul­len ze het la­ter om­ar­men en zelfs uit­brei­den”, al­dus Mon­den.

Waar de fo­cus nu vol­le­dig op MO19 ligt, wordt er ook al na­ge­dacht over een pou­le voor mei­den on­der 13. ,,Bij Rei­ger Boys en Nieuw Ro­den zijn er al meer­de­re meis­jes­teams in de jeugd ac­tief. Bij ons is dat nog niet het ge­val. We heb­ben dan ook even tijd no­dig om te zoe­ken naar deze jon­ge mei­den. Het zou na­tuur­lijk ge­wel­dig zijn als er straks meer­de­re clubs zijn die een stuk of vijf meis­jes­teams heb­ben. Op die ma­nier kun­nen we voor een nog be­te­re aan­slui­ting van on­der­af zor­gen.”

meer nieuws