Persoonlijke fouten kosten Hovocubo finale

Bron: Noord Hollands Dagblad

Vincent Schot

Sheryl de Boer (10) scoort vlak voor rust de 2-2 namens Hovocubo. FOTO THEO GROOT

De vrou­wen van Ho­vo­cu­bo heb­ben gis­ter­avond na­ge­la­ten zich te plaat­sen voor de be­ker­fi­na­le. In ei­gen huis hielp de Hoorn­se ploeg Per­nis meer dan een hand­je: 3-6. ,,Wij heb­ben van­daag niet ver­lo­ren van Per­nis, maar van ons­zelf. Echt een ge­mis­te kans”, stelt Rudy Mon­den vast na de hal­ve fi­na­le.
Hoe­wel zijn ploeg ook in de com­pe­ti­tie ver­loor van Per­nis (2-0) was de trai­ner voor aan­vang vol ver­trou­wen in een goe­de af­loop. De cij­fers, zo stel­de hij, wa­ren in het voor­deel van zijn ploeg. Mon­den doel­de er­mee op de leeg­ge­lo­pen zie­ken­boeg, het ver­trou­wen dat ze­ven da­gen ge­le­den werd ge­tankt met de zege op kop­lo­per Gel­re en de tus­sen­tijd­se komst van Sheryl de Boer.

Ex­tra pijn­lijk is het dan ook dat de Hoor­naars pre­cies in de Schie­dam­se mes­sen liep die Mon­den voor­af ook nog zo dui­de­lijk wist te be­noe­men: de om­scha­ke­ling. ,,En die werd dan ook nog eens in­ge­leid door per­soon­lij­ke fou­ten”, bromt hij na af­loop van het duel. ,,Bij de 0-1 la­ten we ge­woon ons man­ne­tje lo­pen en bij de 0-2 spe­len we een bal door het mid­den die daar op dat mo­ment nooit ge­speeld had mo­gen wor­den.’’

De rood­hem­den vlucht­ten in een time-out en her­stel­den zich na de tac­ti­sche aan­pas­sing die daar­in werd door­ge­voerd – voet­bal­len met meer druk naar vo­ren – van de on­no­di­ge ach­ter­stand. Nog voor­dat het rust­sig­naal klonk, werd deze ge­re­pa­reerd via tref­fers van Bou­chra Ait­l’hou en de­bu­tan­te De Boer. ,,Ge­wel­di­ge doel­pun­ten”, blik­te Mon­den daar­op te­rug. ,,Echt trai­nings­goals.’’

Een­maal in de kleed­ka­mer was er van angst over na­de­rend on­heil dan ook geen spra­ke. ,,Dit is be­ker­voet­bal, de wed­strijd is nu los­”, her­haal­de de trai­ner wat hij daar te­gen zijn speel­sters zei. Pal na rust had De Boer zich al in haar eer­ste wed­strijd on­ster­fe­lijk kun­nen ma­ken in De Op­gang, maar zij kwam een teen­leng­te te­kort om haar ploeg op voor­sprong te zet­ten.

Hoe­wel Ho­vo­cu­bo het spel dic­teer­de ging het na die kans toch goed mis. Op­nieuw door ei­gen fa­len. Eerst le­ver­den bal­ver­lies én een twij­fe­ling bij de Hoorn­se goa­lie de 2-3 op en na een on­ge­luk­ki­ge tien­me­ter­trap – ge­ge­ven van­we­ge hands in over­tal – kwam de thuis­club een ge­maak­te af­spraak niet na. ,,Hun keep­ster heeft een heel goed schot in haar haar be­nen. In de com­pe­ti­tie scoor­de zij ook al te­gen ons. Dus was de af­spraak dat we er­voor moesten dui­ken als zij in on­der­tal de bal zou krij­gen. Toen dit ge­beur­de stond ie­der­een el­kaar aan te kij­ken.’’

Na de 2-5 was het ge­speeld en wa­ren de ove­ri­ge twee tref­fers nog slechts voor de sta­tis­tie­ken.

Per­nis speelt 30 maart de fi­na­le te­gen Nieuw Ro­den. De Gro­nin­gers klop­ten Dracht­ster Boys met 7-3.

 

 

 

meer nieuws