Hovocubo Winterkampioen

Met nog één wedstrijd te gaan kunnen de mannen van Sander van Dijk zich winterkampioen noemen. Hoewel volgende week nog een zeer belangrijke pot tegen de nummer twee van de competitie Amicitia /Bert Zeegers op het programma staat (20.30 uur in De Opgang) kan de ploeg uit Thorn hooguit op twee punten komen.

In de eerste helft zag het er allemaal gemakkelijk uit. Hovocubo speelde sterk positiespel vanuit de afgesproken teamorganisatie. Via doelpunten doelpunten van Yoshua St.Juste, Zakaria Amrani en een goed benutte penalty van Youssef Makraou was er sprake van een comfortabele voorsprong bij de rust.

In de tweede helft verslapte Hovocubo waardoor de doorzetters uit Volendam hun kansen roken. Zij maakten de wedstrijd weer spannend voor het publiek door goals van Ron Keizer en Robin Kwakman. Mats Velseboer bracht met een 10meter trap Hovocubo op 4-2 en Danny Tol verzorgde nog de aansluitingstreffer.

Hovocubo maakt het zichzelf onnodig moeilijk, maar wint wel van ZVV Volendam

Bron: Noord Hollands Dagblad (Dagblad voor Westfriesland)

Hovocubo-speler Kevin Tromp zorgt ervoor dat Daan Appel (nummer 14) niet aan de bal komt. FOTO THEO ANNES

Toch nog de nodige spanning

Kevin de Vries

Wei­nig vuur­werk, maar wel weer drie pun­ten. Dat valt er in het kort te ver­tel­len over de wed­strijd tus­sen Ho­vo­cu­bo en ZVV Vo­len­dam. De ploeg uit Hoorn boek­te een be­nauw­de 4-3 over­win­ning op de be­zoe­kers uit het be­roem­de vis­sers­dorp, al kwam dat voor­al door de ma­ti­ge twee­de helft. Zo zocht de kop­lo­per van de ere­di­vi­sie de kleed­ka­mer op met een 3-0 voor­sprong en leek er geen vuil­tje aan de lucht. Ech­ter had ZVV Vo­len­dam dui­de­lijk geen zin om zich vrij­wil­lig naar de slacht­bank te la­ten lei­den.
En om­dat Ho­vo­cu­bo na rust ver on­der de maat speel­de, werd het nog on­no­dig span­nend. ,,De twee­de helft speel­den we echt heel slecht. In de rust zei ik nog dat we scherp moesten blij­ven, om­dat Vo­len­dam al­tijd blijft door­gaan. Ook als ze 10-0 ach­ter staan blij­ven ze hun ei­gen spel spe­len. En dat zag je dus na rust. Wij zijn niet scherp en het staat plots 3-2”, baalt Ho­vo­cu­bo-aan­voer­der Amir Mol­ka­rai.

De eer­ste helft komt de thuis­ploeg wel sterk voor de dag. Van­af de af­trap pro­beert de ploeg dui­de­lijk te ma­ken dat er geen stunt in zit voor de be­zoe­kers. Dat gaat ge­paard met snel po­si­tie­spel. Toch heeft Ho­vo­cu­bo eni­ge hulp no­dig van Vo­len­dam-doel­man San­der Bin­ken om de sco­re te ope­nen. Een op het oog houd­ba­re bal van in­ter­na­ti­o­nal Yos­hua St. Jus­te be­landt in het net, waar­na de thuis­ploeg ge­dul­dig op zoek gaat naar de 2-0. En die komt van de voet van Zak­aria Am­ra­ni. De bal­kun­ste­naar drib­belt op zijn ken­mer­ken­de ma­nier naar bin­nen en schiet met links bin­nen. Als Yous­sef Ma­kraou dan ook de der­de tref­fer op het sco­re­bord zet, lijkt de wed­strijd be­slist.

Dit lijkt ook in de hoof­den om te gaan van de thuis­ploeg. Want hoe­wel er in de rust nog wordt ge­ha­merd om scherp uit de kleed­ka­mer te ko­men, oogt de equi­pe daar­na in­spi­ra­tie­loos. ,,Het is moei­lijk om de vin­ger op de zere plek te leg­gen. Maar één ding weet ik wel en dat was dat het ge­woon niet goed was na rust”, al­dus Mol­ka­rai.

De eer­ste kans na de pau­ze is dan ook voor Daan Ap­pel. De oud-spe­ler van Veer­huys en Ho­vo­cu­bo krijgt de kans om zijn oude ploeg pijn te doen, maar schiet op het li­chaam van doel­man Dave Stet. Niet veel la­ter is het wel raak. Ron Kei­zer prikt bin­nen in een fase dat de thuis­ploeg er even niet aan te pas komt. Nog veel span­nen­der wordt het na een hands­bal van St. Jus­te. De pe­nal­ty die volgt wordt be­nut en het lijkt dan eer­der 3-3 te wor­den dan 4-2. Dan­ny Tol is dicht bij de ge­lijk­ma­ker als ZVV Vo­len­dam met een mee­voet­bal­len­de kee­per speelt, al­leen zijn in­zet mist pre­ci­sie.

Aan de over­kant mist Mol­ka­rai dat ook. Hij krijgt de mo­ge­lijk­heid om de wed­strijd te be­slis­sen van­af tien me­ter, maar hij schiet hard naast. Mats Vel­se­boer be­nut het eerst­vol­gen­de bui­ten­kans­je wel. Al is zijn in­zet mis­schien wel ty­pe­rend voor de twee­de helft. Zo is zijn schot, on­danks dat de bal bin­nen gaat, al­les be­hal­ve over­tui­gend. Toch houdt Ho­vo­cu­bo het ook daar­na nog on­no­dig span­nend. Nog de­zelf­de mi­nuut im­mers mag ZVV Vo­len­dam na­me­lijk op­nieuw sco­ren, al is er daar­na geen tijd meer om ook de ge­lijk­ma­ker nog te for­ce­ren. ,,De heerste helft was goed. Voor de rest ben ik al­leen blij met de pun­ten”, be­sluit Mol­ka­rai.

Stunt blijft uit voor zaalvoetballers

Bron: Noord Hollands Dagblad (Dagblad Waterland)

Van onze verslaggever

Na de eer­ste helft van Ho­vo­cu­bo-ZVV Vo­len­dam gaf nie­mand meer veel voor de kan­sen van de be­zoe­kers. De kop­lo­per van de ere­di­vi­sie maak­te het ver­schil in kwa­li­teit twin­tig mi­nu­ten lang dui­de­lijk en zocht met een 3-0 voor­sprong de kleed­ka­mer op. Toch kwam Vo­len­dam nog dicht bij een stunt: 4-3.

De ploeg van trai­ner Hjal­mar Hoe­ke­ma werd in het za­del ge­hol­pen door de Hoor­naars, die het na de pau­ze wel le­ken te ge­lo­ven en een stuk min­der dwin­gend wa­ren. Het re­sul­teer­de in tref­fers van Ron Kei­zer en Ro­bin Kwak­man en dus een 3-2 tus­sen­stand. Toen Ho­vo­cu­bo daar­na slechts één van de twee tien­me­ter­trap­pen die het kreeg wist te ver­zil­ve­ren bleef het span­nend. Dich­ter­bij dan de 4-3 van Dan­ny Tol kwam Vo­len­dam ech­ter niet.

Foto’s: Ferry Hoks

meer nieuws