HE-organisator Peter Koch verwacht twee dagen topzaalvoetbal in de Hoornse Vaart

’Best bezette toernooi ooit’

 Bron: Noord Hollands Dagblad (Alkmaarsche Courant)(donderdag 28-12)

Ricardinho, drie keer uitgeroepen tot beste zaalvoetballer ter wereld, poseert met een van zijn vele prijzen. FOTO AFP

Van onze verslaggever
Pe­ter Koch is een man van su­per­la­tie­ven. ,,Ik mag het na­tuur­lijk zelf niet zeg­gen, maar dit is het best be­zet­te zaal­voet­bal­toer­nooi ooit’, zegt de or­ga­ni­sa­tor over de 43e edi­tie van het Handsome Eight-toer­nooi. ,,Bij­na alle in­ter­na­ti­o­nals van Ne­der­land en Bel­gië ko­men, de kam­pi­oe­nen van Frank­rijk en Duits­land zijn er en ook nog eens met Ri­car­din­ho, de bes­te zaal­voet­bal­ler ter we­reld.’’

Het is de be­doe­ling dat de Por­tu­ge­se we­reld­top­per bei­de da­gen de vloer van sport­hal Hoorn­se Vaart op zal gaan. Het ge­rucht op so­ci­a­le me­dia dat Ri­car­din­ho ge­bles­seerd zou zijn, ver­wijst Koch naar het rijk der fa­be­len. ,,Ab­so­lu­te on­zin. Hij vliegt don­der­dag of vrij­dag naar Ne­der­land. Dat hangt nog een beet­je af van een cli­nic die hij eerst nog moet ge­ven.’’

Pu­blieks­trek­ker

Ri­char­din­ho was een jaar ge­le­den al de pu­blieks­trek­ker in Alk­maar waar hij met zijn All Stars Team – sa­men­ge­steld door zijn vriend Issy Ham­da­oui (spe­ler bij FC Mar­lè­ne) – niet ge­heel ver­ras­send de toer­nooi­ze­ge pak­te. Koch is on­langs zelf nog even naar Ma­drid ge­vlo­gen om de ve­det­te van de Spaan­se kam­pi­oen Mo­vis­tar per­soon­lijk bij te pra­ten over de plan­nen in de laat­ste week van 2017. ,,Het wordt groot, gro­ter, grootst”, be­na­drukt de or­ga­ni­sa­tor over het zaal­voet­bal­eve­ne­ment, dat dit jaar voor het eerst over twee da­gen wordt af­ge­werkt. En, ook al een pri­meur, zon­dag was er in Am­ster­dam een heus kwa­li­fi­ca­tie­toer­nooi waar de laat­ste twee tic­kets te ver­die­nen wa­ren. ,,Ei­gen­lijk zou al­leen de win­naar aan het hoofd­toer­nooi mee kun­nen doen, maar vo­ri­ge week werd me dui­de­lijk dat ’t Knoop­punt door bles­su­res geen vol­waar­dig team voor ons toer­nooi op de been kon bren­gen. Ik kan het onze toe­schou­wers niet aan­doen om het hal­ve twee­de van ’t Knoop­punt mee te la­ten doen.’’ Na spoed­over­leg met het ma­na­ge­ment van de lands­kam­pi­oen uit Am­ster­dam werd be­slo­ten dat ’t Knoop­punt zich te­rug­trok.

Koch: ,,Ik kon daar­door An­der­lecht, de ver­lie­zend fi­na­list zon­dag van het kwa­li­fi­ca­tie­toer­nooi, toch blij ma­ken met een tic­ket. Dat is echt een top­ploeg met vier in­ter­na­ti­o­nals van Bel­gië en vier uit Ma­rok­ko.”

Ze ver­lo­ren in de fi­na­le met 3-2 van FC Maas­stad, dat is een team dat een kern heeft met spe­lers van ere­di­vi­sie­ploeg TPP Rot­ter­dam. ,,Hun top­per is Lach­sen Bouyou­san. Bij hen op doel staat Bar­ry de Wit, de kee­per van Veer­huys. Hij zit ook bij de se­lec­tie van het Ne­der­lands team.’’

Vrien­den­ploeg

De Rot­ter­dam­mers trap­pen het toer­nooi mor­gen om 19 uur af te­gen El Mar­sa Stars, een vrien­den­ploeg van Alk­maar­der Mo Dar­ri met veel spe­lers van FC Ant­werp. Ver­vol­gens is de beurt aan Whi­te Sto­nes. De Eg­mon­ders mo­gen het in hun eer­ste groeps­wed­strijd op­ne­men te­gen Ac­cess Fut­sal uit Pa­rijs. Na deze twee ont­moe­tin­gen uit pou­le B ko­men de vier teams uit pou­le A voor het eerst in ac­tie: Ho­vo­cu­bo, HSV Pan­thers uit Ham­burg, An­der­lecht en dus de Ri­car­din­ho All Stars. Alle teams spe­len op vrij­dag twee keer.

De wed­strij­den du­ren 23 mi­nu­ten. De ar­bi­tra­ge is in han­den van Gino d’Ono­rio, Ju­roen Koe­ne en Xan­der van He­mertZa­ter­dag wordt om 19 uur be­gon­nen met de laat­ste groeps­du­els. De num­mers een en twee gaan door naar de hal­ve fi­na­les (21 uur). De fi­na­le is om 22.10 uur.

Publiekstrekker Ricardinho komt zijn belofte niet na

 Bron: Noord Hollands Dagblad (Alkmaarsche Courant) (vrijdag 29-12)

Van onze verslaggever

Hij is er dood­ziek van. Pe­ter Koch ver­nam don­der­dag­mid­dag dat Ri­car­din­ho er niet bij zal zijn op het Handsome Eight-toer­nooi dat van­avond van start gaat in sport­hal Hoorn­se Vaart.

Het whats­ap­p­be­richt van Is­mael Ham­da­oui – die de we­reld over reist als straat­voet­bal­ler en zo de con­tac­ten leg­de met de Por­tu­ge­se top­spe­ler – sloeg bij de or­ga­ni­sa­tor van het zaal­voet­bal­spek­ta­kel in als een bom. ,,Hij meld­de mij dat Ri­car­din­ho het trai­nings­sche­ma had ont­van­gen van zijn club In­ter Mo­vis­tar”, ver­telt Koch. ,,En dat daar­uit bleek dat hij vrij­dag en za­ter­dag moet trai­nen. De com­pe­ti­tie be­gint weer op 6 ja­nu­a­ri. Be­hoor­lijk ama­teu­ris­tisch van zo’n prof­club om dat pas zo kort van te vo­ren be­kend te ma­ken. Maar het is wat het is. Ri­car­din­ho komt dus niet naar Alk­maar.”

Over­macht, noemt hij het. ,,Vo­rig jaar was ik op­ge­lucht toen hij op Schip­hol ge­land was. Lo­gisch. Toen ken­de ik hem nog niet. Nu was ik er veel ge­rus­ter op. Ik ben in mei nog bij de fi­na­le om het Spaans kam­pi­oen­schap ge­weest en ik heb hem on­langs nog ge­spro­ken. Hij heeft nooit ge­zegd dat het link was, om­dat hij mis­schien rond deze tijd weer zou moe­ten trai­nen. Ik ben er echt dood­ziek van. En het is een goe­de les. Dat je zo’n eve­ne­ment niet te­veel aan zo’n top­spe­ler moet op­han­gen.”

Koch be­na­drukt dat er ook zon­der Ri­car­din­ho top­zaal­voet­bal te zien zal zijn (’Hij was de slag­room op de taart’). Maar om het on­ge­twij­feld te­leur­ge­stel­de pu­bliek te­ge­moet te ko­men, hal­veert hij voor za­ter­dag­avond wel de toe­gangs­prijs. Die be­draagt nu bei­de da­gen tien euro. Een pas­se-par­tout kost 17,50 euro.

Hovocubo begint HE-toernooi met een zege en verliespartij

Bron: Noord Hollands Dagblad (Dagblad voor Westfriesland) (zaterdag 30-12_

Alkmaar * Hovocubo is het Handsome Eight-toernooi in Alkmaar gisteravond begonnen met een zege en een nederlaag.

In de eerste wedstrijd was het gelegenheidsteam van Issy Hamdaoui, tot het afzeggen van Ricardinho nog de Ricardinho Stars, de tegenstander. Dankzij een benutte penalty van Amir Molkarai werd dit duel met 1-0 gewonnen. De Hoornaars begonnen daarna het treffen met Anderlecht goed, maar een 2-0 voorsprong (St. Juste en Makraou) werd uit handen gegeven: 2-3. vanavond wachten weer twee ontmoetingen met deze teams. de twee beste ploegen van poule A en B plaatsen zich voor de kruisfinales.

Handsome Eight-toernooi heeft Ricardinho niet nodig om te kunnen boeien

Vooral Fransen maken indruk

Bron: Noord Hollands Dagblad (Alkmaarsche Courant) (zaterdag 30-12)

Ismael Hamdaoui (4) met ’zijn’ All Stars in actie tegen Hovocubo. FOTO MARTIN DE HAAN

Robin Kaandorp

Ui­t­ein­de­lijk kon een avond zaal­voet­bal zon­der de be­oog­de ve­det­te ook wel de­ge­lijk boei­en. En dat was iets wat de or­ga­ni­sa­tie mee in het ach­ter­hoofd kon ne­men voor een vol­gen­de keer. Het Handsome Eight-toer­nooi staat al een paar de­cen­nia ga­rant voor ver­maak en een hoog ni­veau rond oud en nieuw en die tra­di­tie werd gis­ter­avond in de Hoorn­se Vaart ge­woon voort­ge­zet.

,,Het is een wij­ze les ge­wee­st”, stel­de Issy Ham­da­oui dan ook. De Mar­lè­ne-spe­ler die nauw be­trok­ken was bij de con­tac­ten met zijn oud-ploeg­ge­noot Ri­car­din­ho on­der­schreef de woor­den van or­ga­ni­sa­tor Pe­ter Koch, dat het eve­ne­ment niet meer aan een man moet wor­den op­ge­han­gen. Al wil­de hij het de Por­tu­gees niet al te zwaar aan­re­ke­nen. ,,Ik heb ook met die trai­ner ge­werkt en die belt je ge­woon op zon­dag­mid­dag op, als je denkt dat je vrij hebt, dat je moet ko­men trai­nen. Ik weet dat hij zelf heel graag wil­de en er was nog even hoop dat hij er za­ter­dag wel zou zijn. Maar he­laas. Hij zal ook nog een ex­cuus­vi­deo ma­ken, maar voor het toer­nooi heb­ben we daar na­tuur­lijk niks meer aan. Heel zon­de. Ook om­dat we er toch heel lang mee be­zig zijn ge­weest.”

Maar, stel­de Ham­da­oui, het is even­goed een heel goed toer­nooi. ,,Al mis­sen wij hem na­tuur­lijk wel in het team.” De snel tot Issy All Stars om­ge­doop­te ge­le­gen­heids­for­ma­tie, met Pe­ter Ro­zen­beek in het doel, zal nog aan de bak moe­ten om de laat­ste vier te ha­len. Het pak­te op de val­reep nog een punt. ,,Maar alle teams zijn sterk. Voor­al van de Fran­sen ver­wacht ik wel wat.”

Dat team Ac­ces uit Pa­rijs kwam zelfs in het slot­du­el tot wat fraai gal­lery play te­gen El Mars­sa, het team rond­om Mo Dar­ri, dat de pech had dat het de eer­ste én de laat­ste wed­strijd van de avond moest spe­len. Dat kwam om­dat er naast de af­mel­ding van Ri­car­din­ho ook weer de bij­na tra­di­ti­o­ne­le teamaf­mel­ding kwam. Dit keer was het HSV Pan­thers dat niet in Alk­maar ver­scheen. Maar met veel top­spe­lers uit Ne­der­land en Bel­gië en dus een sterk Frans team lag het ni­veau hoog. Iets wat ze­ker ook Whi­te Sto­nes merk­te. De Eg­mon­ders zijn kop­lo­per in de eer­ste di­vi­sie en wil­len graag een stap om­hoog, maar on­der­von­den dat er dan nog wel een stap­je ge­maakt moet wor­den. Er werd twee keer ruim ver­lo­ren. ,,Dat is wen­nen”, stel­de coach Ro­gier Bu­nink. ,,Maar ge­zien het ni­veau van de te­gen­stan­der niet erg.” Al moe­ten zijn spe­lers er wel wat van le­ren, voeg­de hij er aan toe. ,,Voor­al ver­de­di­gend moe­ten we din­gen gaan le­ren en her­ken­nen, want als we pro­mo­ve­ren, krij­gen we elke keer met dit soort spe­lers te ma­ken.”

Met name in het twee­de tref­fen te­gen FC Maas­stad (hoofd­za­ke­lijk spe­lers van ere­di­vi­si­o­nist TPP) ging het flink mis. ,,Want te­gen het Fran­se team heb­ben we het goed ge­daan.”

Qua pu­blie­ke be­lang­stel­ling leek de af­we­zig­heid van Ri­car­din­ho in ie­der ge­val niet veel uit te ma­ken. Ham­da­oui: ,,Ie­de­re zaal­voet­bal­lief­heb­ber zal zich even­goed ver­ma­ken.”

Hovocubo strandt in de halve finale

Bron Noord Hollands Dagblad (Dagblad voor Westfriesland) (dinsdag 2-01)

Alkmaar * Het Handsome Eight-toernooi is een prooi geworden voor het Franse Acces Futsal Club. Hovocubo strandde in de halve finale. De ploeg van trainer Sander van Dijk verloor hierin van de latere winnaar: 3-1. In de eindstrijd troffen de Fransen een gelegenheidsteam van Veerhuys-speler Mo Darri. Ook dit kon Acces Futsal Club niet van de hoofdprijs van 4.000 euro afhouden: 3-0

Prestige weegt het zwaarst

Bron: Noord Hollands Dagblad (Alkmaarsche Courant) (dinsdag 02-01)

De spelers van Acces Futsal Club vieren alvast een klein feestje nadat het 2-0 is geworden in de finale tegen El Marssa-Stars van Alkmaarder Mo Darri. FOTO MARTIN DE HAAN

Van onze verslaggever

Issy Ham­da­oui neemt za­ter­dag­avond met een bak­je pa­tat plaats op de tri­bu­ne van de Hoorn­se Vaart. Voor het eerst be­leeft hij de fi­na­le van het Handsome Eight-toer­nooi als toe­schou­wer in plaats van als spe­ler. Het on­der­streept het hoge ni­veau dat het pu­bliek – on­danks de af­we­zig­heid van Ri­car­din­ho – krijgt voor­ge­scho­teld op de 43e edi­tie van het zaal­voet­bal­eve­ne­ment.

Met het – na het af­ha­ken van de Por­tu­ge­se we­reld­top­per – weer ‘ge­woon’ naar hem­zelf ver­noem­de All Star-team is Ham­da­oui er niet in ge­slaagd zich voor de eind­strijd te plaat­sen. In een van de meest ver­ma­ke­lij­ke wed­strij­den van het twee­daag­se toer­nooi heeft Ho­vo­cu­bo er eer­der op de avond voor ge­zorgd dat de Am­ster­dam­mer en zijn zaal­voet­bal­ma­ten zelfs de hal­ve fi­na­le aan zich voor­bij moe­ten la­ten gaan.

Ei­gen hand 

Door een 3-0 over­win­ning op An­der­lecht heeft Issy All Stars het lot in de laat­ste pou­le­wed­strijd, waar­in de ere­di­vi­si­o­nist uit Hoorn dus de te­gen­stan­der is, in ei­gen hand. Wordt er met drie doel­pun­ten ver­schil ge­won­nen van Ho­vo­cu­bo, dan le­vert dat een plek in de kruis­fi­na­les op. Maar uit­ein­de­lijk blijft de tel­ler – mede door­dat er in de laat­ste mi­nuut een tien me­ter­trap ge­mist wordt – ste­ken op 2-0. En dus moe­ten straf­schop­pen de be­slis­sing bren­gen in het duel dat bei­de ploe­gen kos­te wat kost wil­len win­nen. Niet al­leen van­we­ge de che­que van vier­dui­zend euro die or­ga­ni­sa­tor Pe­ter Koch in de bin­nen­zak van zijn col­bert ge­sto­ken heeft om na af­loop aan de toer­nooi­win­naar uit te rei­ken. De pres­ti­ge die op het spel staat weegt mis­schien nog wel zwaar­der. Waar Ham­da­oui in de wed­strijd voor­op in de strijd ge­gaan is, is tij­dens de pe­nal­ty­se­rie aan het ge­zicht van doel­man Pe­ter Ro­zen­beek af te le­zen dat hij erop ge­brand is om de West-Frie­se ri­vaal – met on­der an­de­ren oud-ploeg­ge­no­ten Zak­aria Am­ra­ni en Fai­sel Mel­lah in de ge­le­de­ren – uit te scha­ke­len. Maar dat lukt niet. Is­sam Dah­ma­ni is na­mens de Issy All Stars de eni­ge spe­ler die niet on­be­ris­pe­lijk raak schiet. Hij ziet zijn in­zet ge­keerd wor­den door Heer­hugo­waar­der Dave Stet, die daar­mee Ho­vo­cu­bo een plek bij de laat­ste vier be­zorgd.

Als toe­schou­wers zien Ro­zen­beek en Ham­da­oui ver­vol­gens hoe Mel­lah zijn nieu­we ploeg in de hal­ve fi­na­le te­gen Ac­ces Fut­sal een slech­te dienst be­wijst. Een dom­me over­tre­ding van de voor­ma­li­ge FC Mar­lè­ne-spe­ler le­vert de Fran­sen vlak voor tijd bij een 1-1 stand een tien me­ter­trap op, die feil­loos be­nut wordt door top­sco­rer Mo­ham­med Ab­des­sa­mad. Ho­vo­cu­bo pro­beert het nog even met een mee­voet­bal­len­de kee­per, maar krijgt ook de 1-3 nog te­gen.

De fi­na­le brengt uit­ein­de­lijk toch nog een re­gi­o­na­le spe­ler op de vloer. Mo Dar­ri slaagt er met de door hem ge­for­meer­de El Mars­sa-Stars in om An­der­lecht uit te scha­ke­len: 2-0. De Belg Mo­ha­med El Fah­si – een van de smaak­ma­kers in Alk­maar – scoort bei­de goals.

Prach­tig toer­nooi 

Net als in de pou­le­fa­se bijt de ploeg van Dar­ri zich in de eind­strijd stuk op het ster­ke Ac­ces Fut­sal. ,,Jam­mer”, zegt de dit sei­zoen bij Veer­huys te­rug­ge­keer­de Alk­maar­der na de 4-0 ne­der­laag. ,,Het is een ploeg die heel goed op el­kaar in­ge­speeld is. En ze wa­ren wat slim­mer dan wij. Maar het was een prach­tig toer­nooi. Vo­rig jaar kon ik he­laas niet mee­doen om­dat ik voor de Fut­sal Cup moest spe­len met Ant­wer­pen. Nu wil­de ik er su­per graag weer bij zijn. En ik heb ge­no­ten.”

’Veel te genieten voor zaalvoetbalkenner’

 Bron: Noord Hollands Dagblad (Alkmaarsche Courant)

Van onze verslaggever

,,Van­uit Whi­te Sto­nes hoop­ten wij op wat te­gen­stand, maar nu zijn wij dui­de­lijk top­fa­vo­riet voor de ti­tel”, grap­te Tim Em­me­rik op Fa­ce­book, in re­ac­tie op het be­richt dat Ri­car­din­ho niet van de par­tij zou zijn op het Handsome Eight-toer­nooi.

Dat hij met de Eg­mond­se zaal­voet­bal­ploeg uit­ein­de­lijk geen rol van be­te­ke­nis speel­de in de Hoorn­se Vaart kwam voor nie­mand als een ver­ras­sing. Want de eer­ste­di­vi­si­o­nist moest het op­ne­men te­gen te­gen­stan­ders van for­maat. ,,Het ni­veau lag enorm hoog”, vond ook FC Mar­lè­ne-doel­man Pe­ter Ro­zen­beek, die deel uit­maak­te van de Issy All Stars. ,,Voor de zaal­voet­bal­ken­ner viel er veel te ge­nie­ten.”

En ook de spe­lers wa­ren en­thou­si­ast. ,,Twee leu­ke da­gen”, vat­te Whi­te Sto­nes-aan­val­ler Jesper de Vré sa­men. ,,En ik denk dat we het goed ge­daan heb­ben. Goed weer­stand ge­bo­den te­gen de kam­pi­oen van Frank­rijk en 2-2 ge­speeld te­gen de El Mars­sa-Stars, waar ook ge­woon een stuk of vijf, zes Ne­der­land­se en Bel­gi­sche in­ter­na­ti­o­nals in za­ten. Ik zou het toer­nooi wel op één dag doen. Nu speel­den wij za­ter­dag maar één pot.”

Het is een van de za­ken die or­ga­ni­sa­tor Pe­ter Koch mee­neemt in zijn eva­lu­a­tie. ,,Ik heb lou­ter com­pli­men­ten ont­van­gen en dat had ik niet ver­wacht”, geeft hij toe, doe­lend op het af­ha­ken van Ri­car­din­ho. ,,De plan­nen voor vol­gend jaar zijn nog niet be­kend. Een of twee da­gen? Meer in­ter­na­ti­o­na­le clubs? Ik wil het nog twee keer doen, dan heb ik de 45 jaar vol­ge­maakt.”

Foto’s gerrie Meijer:

 

meer nieuws