Afgelopen zaterdag stond onderstaand artikel in het Noord Hollands Dagblad (Den Helder). De HZVO stond aan de basis van het Nederlandse zaalvoetbal. Ook aan de basis van Hovocubo. De KNVB kwam pas later (1967) in beeld waarna ze de competitie van de HZVO overnam. Toch bleef de Helderse Zaalvoetbal Organisatie bestaan.

Reden voor ons om dit artikel te plaatsen samen met het ontstaan ervan welke daaronder te lezen is. Dit is het begin van het Nederlandse zaalvoetbal.

Meer over de geschiedenis van het zaalvoetbal kunt u op onze interactieve pagina vinden van ons jubileumboek wel in beperkte mate nog steeds verkrijgbaar is

HZVO bezweert de crisis en ondergang

Van onze verslaggever

Bron: Noord Hollands Dagblad (Helderse Courant, 26-08-2017)

Op de Bui­ten­ge­wo­ne Al­ge­me­ne Le­den Ver­ga­de­ring heeft de Hel­der­se zaal­voet­bal­koe­pel HZVO don­der­dag­avond de cri­sis en de na­ken­de on­der­gang kun­nen be­zwe­ren.
Dat sa­men­zijn was nood­za­ke­lijk na­dat, in na­vol­ging van de vol­tal­li­ge scheids­rech­ters­com­mis­sie, re­cent ook be­stuurs­le­den Piet van der Burg en Ron de Boer hun ver­trek we­reld­kun­dig maak­ten in een brief op de web­si­te van de or­ga­ni­sa­tie. Daar­mee was het HZVO-be­stuur uit­ge­dund tot een twee­span: voor­zit­ter Frans Boog­ert en le­den­ad­mi­ni­stra­teur Pie­ter Col­let. De toe­komst van de 53-ja­ri­ge Hel­der­se koe­pel, die 1041 ac­tie­ve spe­lers telt, stond der­hal­ve on­der druk.

Te­rug­ke­rend pro­bleem voor de HZVO is de kwes­tie van ‘nor­men en waar­den’. ,,Die is in Den Hel­der op een heel laag peil”, stelt Van der Burg. ,,Be­stuurs­le­den en scheids­rech­ters krij­gen veel naar hun hoofd ge­slin­gerd. We zijn be­schul­digd van cor­rup­tie. Er zijn din­gen ge­roe­pen door be­stuurs­le­den van clubs, waar­op an­de­re be­stuur­ders naar ons toe­kwa­men met de me­de­de­ling dat we dat niet hoef­den te pik­ken. En ver­der gaat het over nor­men en waar­den naar el­kaar toe. Naar scheids­rech­ters toe. We heb­ben ar­bi­ters die ook ’in de KNVB’ flui­ten en zeg­gen dat het ner­gens zo erg is als in de HZVO.’’

,,Ik ben al der­tien jaar voor­zit­ter en al der­tien jaar heb ik het in de al­ge­me­ne le­den­ver­ga­de­ring over nor­men en waar­den”, ver­zucht Boog­ert. Al met al ge­noeg re­den voor de bei­de be­stuur­ders en vol­tal­li­ge scheids­rech­ters­com­mis­sie om hun ta­ken neer te leg­gen. ,Boog­ert: ,Er was ze­ker cri­sis. Ik kan het niet al­le­maal in mijn een­tje. De HZVO stond re­de­lijk op om­val­len, Be­gin sep­tem­ber moet de com­pe­ti­tie be­gin­nen voor ie­der­een.’’

Zo ver kwam het don­der­dag­avond niet tij­dens de druk­be­zoch­te Bui­ten­ge­wo­ne Al­ge­me­ne Le­den Ver­ga­de­ring, waar een meer­der­heid zich uit­sprak voor het aan­blij­ven van Van der Burg en De Boer. Van der Burg: ,,Dat ver­trou­wen had­den we wel even no­dig. Toen heb­ben we el­kaar even aan­ge­ke­ken en we gaan door. Het zou zon­de zijn als al die spe­lers door ons toe­doen niet meer kon­den zaal­voet­bal­len. Maar we kij­ken het een jaar met de nor­men en waar­den. Dit is een al­ler­laat­ste waar­schu­wing.’’

Voorts stap­ten er don­der­dag­avond vier ge­ga­dig­den naar vor­men om de nieu­we scheids­rech­ters­com­mis­sie te gaan vor­men. Boog­ert: ,,Na­men wil ik niet noe­men.’’

Fragment uit ons jubileumboek:

Kas Stuive, Pionier zaalvoetbal

In Latijns-Amerika (vooral Argentinië en Brazilië) wordt de zaalvoetbalsport al sinds de jaren ’30 beoefend. Pas na de Tweede Wereldoorlog worden ook competities op touw gezet. Hoewel in 1955 zelfs in Engeland een cupfinale zaalvoetbal gespeeld wordt, blijft de echte doorbraak uit. Zaalvoetbal kwam naar Nederlandse toen mariniers terugkwamen na een missie op vaderlandse bodem en het spel in loodsen en fabriekshallen begonnen te spelen. De naam futsal – de internationale term voor zaalvoetbal – is ook een Spaanse samenvoeging van de woorden futbol (voetbal) en sala (zaal).

Het basisboek zaalvoetbal schrijft: “Als geboortejaar van het veldvoetbal wordt 1863 aangehouden. Op de Engelse scholen van Rugby, Harrow en Winchester werd het veldvoetbal zeer actief gespeeld. Met de ronde bal. Want de ovale bal bleef voortaan binnen het verder zelfstandig ontwikkelde rugby bestaan. In dat geboortejaar van het veldvoetbal richtten de verenigingen uit Cambridge en Londen de Football Association op. Vandaar dat 1863 genoemd wordt als geboortejaar van het huidige veldvoetbal. 

Kas Stuive, één van de grote stimulators van de zaalvoetbalsport

In de jaren die daarna volgden groeide en groeide de belangstelling voor deze nieuwe sport. Steeds meer teams schreven zich in. Met name veldclubs sloten zich aan om te voorkomen dat hun voetballers zich bij concurrerende verenigingen gingen spreiden. HRC uit Den Helder was de eerste die zich hier zorgen om maakte en druk op de KNVB legde om hier controle over te houden. Het basisboek: “Daarna werd steeds frequenter overleg gevoerd, met als resultaat dat na twee jaar de KNVB het fenomeen zaalvoetbal erkende. In feite kon men ook niet anders, want de HZVO verkreeg inmiddels de koninklijke goedkeuring en bezat de statuten.” Na Den Helder volgden Alkmaar en Schagen met een zaalvoetbal competitie.Precies 100 jaar later stichtte Kas Stuive de Helderse Zaalvoetbal Organisatie, de HZVO. Een deels bedoeld als grap, gewoon om eens te ervaren hoe het zou lopen, anderdeels met het doel de vele zomeravondvoetballers in de wintermaanden bij elkaar te houden. Met een achttiental teams startte Stuive zijn competitie in de sporthal in Den Helder.” De exacte oprichtingsdatum van de HZVO was 21 juli 1964. Deze organisatie bestaat anno 2016 nog steeds.

De Kop van Noord-Holland kan dan ook – zonder terughoudendheid- de bakermat van het nationale (en ook internationale) zaalvoetbal genoemd worden. De Vonk sloeg snel over naar Helmond, waar de Helmonds zaalvoetbal organisatie actief werd.

In het KNVB jaarverslag van 1967 staat: “Op 21 maart 1967 spraken vertegenwoordigers van het zaalvoetbal Den Helder, Schagen en Helmond, met de toenmalige sectiebestuur Afdelingen van de KNVB in Utrecht”. ”Op 30 juni 1967 werd een studiecommissie zaalvoetbal samengesteld.” Naast KNVB-mensen van de afdelingen kreeg ook Kas Stuive zitting in deze studiecommissie. Tot 1975 bleef hij samen met de KNVB werken aan ontwikkeling van de zaalvoetbalsport. Om medische redenen diende hij toen een stapje terug te doen. Naast alles wat hij deed voor de ontwikkeling van het zaalvoetbal, was hij ook gewoon penningmeester van zaalvoetbalvereniging Watervogels.

meer nieuws