Een blijvende herinnering aan 50 jaar Hovocubo

Foto Marcel Rob

Tineke Diaz klaarde met een boek over Hovocubo een monsterklus. Deze week richtte zij ook nog een expositie over haar ’verslaving’ in. FOTO MARCEL ROB

Bron: Noord Hollands Dagblad

Vincent Schot

Het is een idee waar Ti­ne­ke Diaz al ruim twee jaar lang mee rond­liep: een boek schrij­ven over Ho­vo­cu­bo. ,,Dit is één van de oud­ste clubs van Ne­der­land, be­stond zelfs eer­der dan de bond en stond dus aan de ba­sis van het zaal­voet­bal in Ne­der­land. Ik vond al lan­ger dat hier een boek over moest ko­men. Het vijf­tig­ja­rig ju­bi­le­um leek mij de uit­ge­le­zen ge­le­gen­heid.’’ Het re­sul­taat wordt za­ter­dag­avond ge­pre­sen­teerd. Dan viert Ho­vo­cu­bo dat het een hal­ve eeuw be­staat.

Diaz laat er geen mis­ver­stand over be­staan. Al­ways For­ward is haar club, Ho­vo­cu­bo haar ver­sla­ving. Be­gin ja­ren ne­gen­tig liep zij voor het eerst bin­nen bij de zaal­voet­bal­ver­e­ni­ging. Pas tien jaar la­ter leg­de zij haar werk­zaam­he­den als fy­si­o­the­ra­peut van het eer­ste weer neer. Niet veel la­ter pak­te zij deze rol voor een pe­ri­o­de van an­der­half jaar weer op en sinds 2007 is Diaz niet meer weg te den­ken bij de club. Haar rol van fy­si­o­the­ra­peut heeft zij in­mid­dels op­ge­ge­ven, de Hoorn­se speelt nu een rol in de be­ge­lei­ding van het vlag­gen­schip én is be­stuurs­lid.

Voor de web­si­te te­ken­de Diaz in het ver­le­den on­der de noe­mer ’Uit de schat­kis­t’ al eens oude ver­ha­len op over de club. Het boek trok zij ech­ter een stuk bre­der. ,,Al­leen Sca­gha’66 is als zaal­voet­bal­club ou­der dan wij. Zij schre­ven voor hun ju­bi­le­um ook een boek, maar dat ging al­leen over de ge­schie­de­nis van die club. Ik wil­de ook de ont­wik­ke­ling van het zaal­voet­bal in Ne­der­land be­schrij­ven. Op een dip­je in de ja­ren ne­gen­tig na heb­ben wij al­tijd op het hoog­ste ni­veau ge­speeld en dus zijn wij hier als club im­mers nauw bij be­trok­ken ge­weest.’’

Het re­sul­taat is een na­slag­werk dat te­rug­blikt op de ge­schie­de­nis van de club én de ont­wik­ke­ling van de sport tot wat deze nu is. Het bleek een mon­ster­k­lus om deze op tijd te kla­ren. ,,De laat­ste we­ken is het echt nacht­werk ge­weest om het op tijd af te krij­gen”, lacht Diaz. ,,En als ik nog twee we­ken lan­ger de tijd had ge­had was het vast nog net iets be­ter ge­weest. Een ty­pe­fout­je sluit ik na­me­lijk niet uit. Maar ik ben trots op wat er nu ligt.’’

Het be­lang­rijkst vindt de sa­men­stel­ler van het boek – waar­voor on­der meer ge­bruik is ge­maakt van jaar­ver­sla­gen van de bond, ge­sprek­ken met be­trok­ke­nen en ver­ha­len uit deze krant – dat het voor ie­der­een die ooit bij de club be­trok­ken is ge­weest een tast­ba­re her­in­ne­ring op­roept aan die pe­ri­o­de. ,,Daar­om wor­den er zo­veel mo­ge­lijk men­sen uit ver­schil­len­de ja­ren be­licht in het boek. En niet al­leen ’de be­ken­de men­sen’, maar ook men­sen die meer op de ach­ter­grond be­lang­rijk zijn ge­wee­st”, zegt Diaz.

In eer­ste in­stan­tie zijn er 250 exem­pla­ren ge­drukt van het boek. De schrijf­ster heeft er goe­de hoop op dat er een twee­de druk komt. ,,De ver­koop loopt goed. Vol­gens mij zijn er twee type le­zers: lief­heb­bers van de sport in zijn al­ge­meen én lief­heb­bers van de club.’’

Na het af­ron­den van het boek kon Diaz niet ach­ter­over leu­nen. Deze week was zij ’s avonds druk met het in­rich­ten van een ten­toon­stel­ling die het ver­haal ver­telt van de club tus­sen 6 mei 1966 en 6 mei 2016.

Het interactieve deel welke in het boek verwezen wordt naar het Internet, wordt deze week op de website geplaatst onder deze link: https://www.hovocubo.nl/club/interactieve-pagina-hovocubaan-1966-2016/.

Voor wie nog niet een exemplaar in zijn bezit heeft, maar er wel eentje wil hebben, ze zijn nu voor €20,- te verkrijgen bij Primera Blokker, in Sportcafé De Opgang of door een mail te sturen naar jubileum@hovocubo.nl

Martien de Boer, Arie Gooyers en Tineke Diaz waren afgelopen vrijdag, op de verjaardag van Hovocubo, te gast in de studio van Radio Hoorn Sport Actueel,waar het centrale thema 50 jaar Hovocubo was.

Luister hier naar de uitzending:

20.00-21.00 uur

21.00-22.00 uur

22.00-23.00 uur

(verslag van 7 mei volgt later)

meer nieuws