Er staan op het moment dat het moet

Bron: Noord Hollands Dagblad

Hovocubo begint niet in laatste plaats dankzij Dave Stet met overtuigende cijfers aan play-offs om de titel.

Vincent Schot

Met Dave Stet onder de lat kreeg Hovocubo de minste tegentreffers te verwerken van alle ploegen uit de eredivisie zaalvoetbal FOTO MARCEL ROB

Ho­vo­cu­bo is be­zig aan een in­druk­wek­kend sei­zoen. De Hoorn­se zaal­voet­bal­lers pak­ten hier­in al de be­ker en slo­ten za­ter­dag de re­gu­lie­re com­pe­ti­tie af als kop­lo­per. In Am­ster­dam be­gint de ploeg van trai­ner San­der van Dijk van­avond aan de fase van het sei­zoen waar­in de hoofd­prijs op het spel staat. In de hal­ve fi­na­le van de play-offs is asv Lebo de te­gen­stan­der.
Na 22 com­pe­ti­tie­du­els kan Ho­vo­cu­bo over­tui­gen­de rap­port­cij­fers over­leg­gen. De voor­sprong op naas­te be­la­ger ’t Knoop­punt be­draagt tien pun­ten en bo­ven­dien scoor­de de club het vaakst (123) en kreeg het de min­ste goals (65) te­gen. Voor die laat­ste sta­tis­tiek gaan de cre­dits naar Dave Stet. In zijn twee­de jaar bij de club deed de goa­lie Ro­nald van Leeu­wen niet ver­ge­ten, maar in De Op­gang valt de naam van de Bra­ban­der al­leen nog als er her­in­ne­rin­gen wor­den op­ge­haald en niet om­dat hij ge­mist wordt on­der de lat.

De Heer­hugo­waar­der be­schouwt het als een groot com­pli­ment. Als hij wordt ge­com­pli­men­teerd met de 65 tref­fers die hij slechts hoef­de te in­cas­se­ren toont hij zich ech­ter voor­al een team­spe­ler. ,,Net zo­als de ma­nier waar­op we aan­val­len, ver­de­di­gen we ook: met z’n al­len. Je ziet dat bij ons ie­der­een scoort en er nie­mand bo­ven­uit steekt. De­fen­sief is het ook een team­pres­ta­tie.’’

Het siert de goa­lie, maar hij doet zich­zelf er wel mee te­kort. Kee­pen bij een ploeg die het leeu­wen­deel van de tijd de bal heeft en voor­al in de aan­val is, oog ge­mak­ke­lijk, maar is het be­slist niet. Op de spo­ra­di­sche mo­men­ten dat de te­gen­stan­der er­uit komt, moet de doel­man er staan. Het is een kunst die de man die vo­rig jaar de con­cur­ren­tie­strijd won van Koen van der Lee­den uit­ste­kend be­heerst. ,,Je kunt bij Ho­vo­cu­bo in­der­daad niet groei­en in de wed­strijd om­dat je over het al­ge­meen wei­nig bal­len krijgt”, be­aamt hij. Moei­te kost dit hem niet. ,,Door veel te coa­chen hou ik me­zelf scherp en in de wed­strijd”, legt hij uit. Het is iets wat hij van huis uit heeft mee­ge­kre­gen. ,,Mijn opa was kee­per en mijn va­der en broer ook. Mijn va­der heeft me al vroeg ge­leerd dat je de men­sen voor je goed neer moet zet­ten.’’

Het daad­wer­ke­lij­ke aan­tal keer dat Stet de bal uit het net moest ha­len, ligt ove­ri­gens la­ger dan de 65 te­gen­tref­fers die Ho­vo­cu­bo ach­ter de naam heeft staan. De doel­man im­mers ont­brak in twee doel­punt­rij­ke du­els. In de ver­lo­ren wed­strijd te­gen TPP (9-10) ont­brak hij van­we­ge ziek­te en af­ge­lo­pen week­end kreeg hij, net als alle ba­sis­spe­lers, een dag ex­tra rust en ging het slot­stuk bij zvv Vo­len­dam ver­lo­ren (8-5).

In de play-offs zal de Hoorn­se ploeg on­ge­twij­feld pro­fijt heb­ben van de goe­de vorm van de sluit­post. Stet kijkt uit naar de fase van het sei­zoen waar­in de ti­tel ver­ge­ven wordt: ,,Hier kij­ken we al zo lang naar uit.’’ Al van­af de eer­ste speel­ron­de is dui­de­lijk dat Ho­vo­cu­bo dit jaar een ploeg heeft die moet mee­doen om de prij­zen. Het is ook een am­bi­tie die werd uit­ge­spro­ken door de club. De goa­lie zag de com­pe­ti­tie daar­door als een lan­ge aan­loop naar de play-offs. ,,Na­tuur­lijk is er bij Ho­vo­cu­bo al­tijd druk want er wordt veel ver­wacht door het pu­bliek én door de bui­ten­wacht, maar het was wel een soort van hele lan­ge voor­be­rei­ding. Een ide­a­le mo­ge­lijk­heid om ons zo goed mo­ge­lijk klaar te sto­men en din­gen uit te pro­be­ren.’’

Zijn ploeg be­nut­te deze tijd goed, meent Stet. ,,Als je het af­zet te­gen de eer­ste wed­strijd van het sei­zoen dan zijn we heel erg ge­groeid. Bij het zaal­voet­bal draait het om de de­tails en daar­aan heb­ben we hard ge­werkt. We we­ten pre­cies wat we van el­kaar kun­nen ver­wach­ten.’’

Dat de lands­ti­tel een ze­ker­heid­je is, zal je de kee­per niet ho­ren zeg­gen. ,,Naar de fi­na­le kijk ik zelfs nog niet eens. Eerst de hal­ve fi­na­le maar eens zien te win­nen van een stug­ge ploeg die coun­te­ren als bes­te be­heerst.’’

Het vergt van Stet weer het ui­ter­ste om er te staan op de on­ge­twij­feld weer schaar­se mo­men­ten dat het moet.

Programma van de Play offs

Hovocubo begint vanavond aan de halve finale van de play offs tegen het Amsterdamse asv Lebo. De Hoornaars beginnen met een uitwedstrijd. De aftrap in Sporthal Calvijn is om 19.30 uur.

Er wordt gespeeld volgens een best-of-three principe: er moeten dus twee duels worden gewonnen om de eindstrijd om de landstitel te bereiken. De tweede ontmoeting is zaterdag 12 mei (19.30 uur) in Sporthal De Opgang in Zwaag. Indien nodig wordt het derde en beslissende duel gespeeld op maandag 14 mei om 20.30 uur. Hierin heeft Hovocubo als koploper van de reguliere competitie het thuisvoordeel.

In de andere halve finale treffen ‘t Knooppunt uit Amsterdam en zvv Volendam elkaar op zaterdag 5 mei, vrijdag 11 mei en indien noodzakelijk ook nog eens op maandag 14 mei.

De finale, eveneens best-of-three,wordt gespeeld in de weekenden 18/19 mei, 25/26 mei en 1/2 juni.

meer nieuws