Wedstrijd om des Keizers baard

Voor Hovocubo en voor Volendam zou met een uitslag niets veranderen in de stand. Andere clubs zouden niet bevoordeeld of benadeeld kunnen worden. Hoe anders was het vorige week waar Hovocubo aan de sportieve plicht heeft voldaan. De wedstrijd van vandaag was ideaal voor beide ploegen. Sparen van spelers en voorkomen van schade. Sander van Dijk en Hjalmar Hoekema hadden onafhankelijk van elkaar de zelfde gedachtes.

De voltallige selectie van Hovocubo kreeg vrij om de batterij op te laden. En dat kwam ook heel goed uit voor de mannen van Hovocubo 2. Volgende week is de ploeg vrij en de week daarna begint de nacompetitie voor behoud in de eerste divisie. Dus dit was een goede gelegenheid om wedstrijdritme te houden tegen een ploeg die weerstand bood.

Bij Hovocubo drie spelers die debuteren in de eredivisie: Omar Zakri, Ennio Mul en Ferry Broers. Verder is door een aantal afmeldingen het team aangevuld met Koen Nicolai (Hovocubo 3) en Ruben Olijhoek (Hovocubo 4). Volendam speelde met een mix van het eerste team en wat reserves.

Al snel dwingt Volendam Hovocubo naar achteren. Binnen twee minuten schiet Volendam al ook tegen de paal en even later komt Volendam op een zeer vroege voorsprong wanneer Mike van Diemen de assist van Kevin Mühren er in schiet. Dan blijft Volendam druk zetten op het Hoornse doel maar weet Hovocubo regelmatig er toch knap uit te komen. Dit resulteert op een goal van aanvoerder Tom Overtoom op aangeven van Omar Zakri. Op het moment dat de wedstrijd een wedstrijd lijkt te gaan worden is Frank Boogaard die zijn inzet via een ongelukkige carambole van doelman Jasper Boon het doel in ziet gaan. En de Volendammer tekent ook voor de 3-1. En ondanks dat Mike van Diemen een paar minuten later zijn tweede goal van de avond schiet, staat Jasper heel goed te keepen. In de slotfase van de eerste helft komt Hovo alsnog goed terug. Hovocubo 3 speler Koen Nicolai schiet uit de rebound de 4-2 erin en Mo el Bouziani zorgt kort voor rust voor de aansluitingstreffer.

Na de rust gaat de Volendamse machine weer op volle toeren draaien en komt het via goals van Kevin Mühren, Johan Mühren, Frank Boogaard en Maurice Buys tot acht. Ruben Olijhoek heeft in de tweede helft de plek van Jasper Boon ingenomen. Koen Nicolai maakt er in de tweede helft nog twee waarmee hij zijn hattrick vervolmaakt en de eindstand tot een respectabele 8-5 brengt.

Het was een goed potje voetbal. Hovocubo is klaar voor de nacompetitie.

Hovocubo eindigt op de eerste positie 10 punten meer op de nummer 2 (Knooppunt). Is de meest scorende ploeg met 123 goals en heeft de minste doelpunten geïncasseerd (65).

De eindstand:

1 Hovocubo 22 55 +58 123 65
2 Knooppunt 22 45 +42 119 77
3 Volendam 22 39 +7 98 91
4 Lebo 22 34 +28 104 76
5 Groene Ster 22 33 0 88 88
6 TPP 22 32 0 97 97
7 Marlène 22 31 +5 85 80
8 Amicitia 22 30 +12 104 92
9 FC Eindhoven 22 29 +14 105 91
10 Veerhuys 22 26 -25 79 104
11 WSV 22 19 -33 81 114
12 Watergras 22 2 -108 74 182

Said Bouzambou eindigt met 27 goals als topscoorder van de Nederlandse competitie. Een knappe prestatie in de wetenschap dat hij voortijdig de Nederlandse eredivisie heeft verlaten voor een avontuur in Indonesië.

In de competitie ziet de topscoorderslijst van Hovocubo er als volgt uit: Tom Overtoom 1 goal, Zakaria Amrani 11 goals, Faisel Mellah 12 goals, Yoshua St, Juste 12 goals, Youssef Makraou 8 goals, Amir Molkârâi 13 goals, Mats Velseboer 18 goals, Younes Makraou 9 goals, Kevin Tromp 10 goals, Martin van Eeuwijk 1 goal, Koen Nicolai 3 goals, Karim Mossaoui 19 goals en Mo el Bouziani 1 goal.

Maar ook in de breedte is iedereen wel betrokken geweest bij een goal via een assist. We kunnen spreken van een resultaat van een zeer sterk collectief. En dit geeft veel vertrouwen voor de nacompetitie.

Hou de berichtgeving omtrent de wedstrijden om het kampioenschap van Nederland goed in de gaten!

Lees hier het verslag van het Hoornsdagblad.nl

De play-offs in met nederlaag

Bron: Noord Hollands Dagblad (Dagblad voor Westfriesland)

Van onze verslaggever

In de laat­ste speel­ron­de van de re­gu­lie­re com­pe­ti­tie heeft Ho­vo­cu­bo de der­de ne­der­laag van het sei­zoen ge­le­den. Op be­zoek bij zvv Vo­len­dam ging de kop­lo­per van de ere­di­vi­sie met 8-5 on­der­uit.

Dat de Hoorn­se ploeg aan de ver­keer­de kant van de sco­re bleef, is niet op­mer­ke­lijk ge­zien de se­lec­tie waar­mee werd af­ge­reisd naar de num­mer 3 van de com­pe­ti­tie. In Vo­len­dam kwa­men lou­ter spe­lers van het twee­de team in ac­tie.

Trai­ner San­der van Dijk liet zijn vas­te krach­ten hun krach­ten dus nog even spa­ren voor­dat ko­mend week­end de jacht op de lands­ti­tel van start gaat. Ho­vo­cu­bo neemt het in de hal­ve fi­na­le van de play-offs op te­gen het Am­ster­dam­se asv Lebo. De eer­ste ont­moe­ting is za­ter­dag 5 mei in de hoofd­stad. De an­de­re hal­ve eind­strijd gaat tus­sen Vo­len­dam en ’t Knoop­punt.

 

Hoekema had het al voorzien

Bron: Noord Hollands Dagblad (Dagblad Waterland)

zvv Volendam wil geen speelbal zijn in de play-offs

Jan Koning

Na weer een Volendams doelpunt kan de lachende coach Hjalmar Hoekema rustig achterover leunen. FOTO ERIK RIETMAN

De zaal­voet­bal­lers van ZVV Vo­len­dam heb­ben hun toch al zo suc­ces­vol­le sei­zoen ex­tra glans ge­ge­ven. In de laat­ste wed­strijd voor de eer­ste deel­na­me aan de play-offs sinds 25 jaar won­nen de oran­je­hem­den met 8-5 van kop­lo­per Ho­vo­cu­bo.
Voor­af­gaand aan het duel dat niet meer ter zake deed, ne­men Johan Mühren en Mauri­ce Buys nog eens even het jaar door. “Voor aan­vang van het sei­zoen had ik dit nooit ver­wacht”, be­gint Mühren in alle eer­lijk­heid. „Ik durf­de wel te zeg­gen dat we ons ruim gin­gen hand­ha­ven, maar play-offs.” Buys haakt in: „We wa­ren ge­woon re­a­lis­tisch voor­dat het sei­zoen be­gon, maar ge­du­ren­de het jaar – ze­ker met de prach­ti­ge se­rie net na de win­ter­stop – kwam het ge­loof dat er nog wel eens ‘gek­ke din­gen’ kon­den ge­beu­ren. We won­nen op een ge­ge­ven ogen­blik een rij wed­strij­den ach­ter el­kaar en dan sta je in­eens vol zelf­ver­trou­wen aan de af­trap.”

Po­ten­tie

Trai­ner Hjal­mar Hoe­ke­ma had ove­ri­gens een voor­uit­zien­de blik. Hij was de eni­ge die het voor het sei­zoen wél durf­de uit te spre­ken. „Je kunt het aan de jon­gens vra­gen”, al­dus Hoe­ke­ma. ,,Ik wist ge­woon dat er enorm veel po­ten­tie in deze ploeg zat en zit. We heb­ben mis­schien niet de in­di­vi­du­e­le kwa­li­tei­ten van ’t Knoop­punt of Ho­vo­cu­bo, maar als col­lec­tief zijn we ij­zer­sterk.” Zo­wel Buys als Mühren schaart zich ach­ter de woor­den van de coach. „We heb­ben twaalf spe­lers die on­ge­veer ge­lijk­waar­dig zijn en dat is onze kracht. We kon­den mak­ke­lijk va­kan­ties, bles­su­res of schor­sin­gen op­van­gen en daar­door staan we nu waar we staan.”

Dat is op de ze­ke­re der­de plaats voor aan­vang van het duel met kop­lo­per Ho­vo­cu­bo. De wed­strijd is er een­tje om de spreek­woor­de­lij­ke baard van de kei­zer. De be­zoe­kers ko­men dan ook met een ver­e­deld twee­de elf­tal op de prop­pen. Vo­len­dam zelf is ook ze­ker niet op vol­le oor­logs­sterk­te en treedt aan met een flink aan­tal re­ser­ves.

Fa­bel­ach­tig

Ke­vin Mühren be­gint de wed­strijd met het tes­ten van het hout­werk, maar is niet veel la­ter aan­ge­ver bij de 1-0 van Mike van Die­men. Ho­vo­cu­bo komt wat los en Tom Over­toom te­kent voor 1-1. De be­zoe­kers mo­gen ver­vol­gens kee­per Jasper Boon dank­baar zijn dat ze niet op­nieuw op ach­ter­stand ko­men. Hij redt een paar keer fa­bel­ach­tig op vuur­pij­len van Buys.

Waar de doel­man eerst een de hel­den­rol ver­vult, is hij niet veel la­ter de schle­miel als hij de bal op on­ver­klaar­ba­re wij­ze na een ac­tie van Frank Boog­aard in zijn ei­gen doel werkt. Boog­aard maakt de 3-1 en Buys – met hulp van een uit­ge­sto­ken been – te­kent voor de 4-1. Laks­heid bij de thuis­ploeg zorgt er­voor dat de Hoor­naars te­rug­ko­men tot 4-3 via Koen Ni­co­lai en Mo el Bou­zi­a­ni.

Vo­len­dam komt na de rust meer geïnspi­reerd uit de kleed­ka­mer en Ke­vin Mühren ver­dub­belt de voor­sprong bin­nen de kort­ste ke­ren: 5-3. Na 34 mi­nu­ten zui­ve­re speel­tijd wordt het 6-3 door Johan Mühren. Ho­vo­cu­bo doet iets te­rug via Ni­co­lai, waar­na doel­man Pa­trick Bont, in­ge­val­len voor Jack Steur, zich nog een paar keer goed laat gel­den.

Or­di­nair

Na een prach­ti­ge een-twee tus­sen Buys en Van Die­men scoort Boog­aard de 7-4. De 7-5 van weer Ni­co­lai valt nog te­gen het ein­de van de wed­strijd, maar het slot­stuk is voor uit­blin­ker Buys die, met een or­di­nair pun­ter­tje, de eind­stand op 8-5 brengt.

Hoe­ke­ma: „We wil­len ui­ter­aard geen speel­bal zijn in de play-offs en heb­ben dit sei­zoen al te­gen top­ploe­gen la­ten zien dat er van al­les mo­ge­lijk is. De eer­ste thuis­wed­strijd, za­ter­dag te­gen ’t Knoop­punt (17 uur in sport­hal Op­per­dam, red,), is be­lang­rijk. Daar­na kij­ken we ver­der.”

meer nieuws