UPDATE 29 mei * Hovocubo neemt Charraoui niet

Bron: Noordhollands Dagblad

Hovocubo ziet af van de komst van Soufian Charraoui. De Rotterdammer van TPP werd begin april nog gepresenteerd als eerste aanwinst voor komend seizoen, maar tweejarige verbintenis die de club overeenkwam met de jeugdinternational wordt dus niet van kracht. De 21-jarige speler zou zich na het geven van zijn jawoord nog bij andere clubs hebben aangeboden. reden voor Hovocubo om af te zien van een samenwerking.

Sofian Charraoui nieuw aanwinst in Hoorn

Het bestuur van zvv Hovocubo is enorm verheugd te kunnen mededelen dat Rotterdammer Sofian Charraoui de gelederen van Hovocubo in het nieuwe seizoen zal komen versterken.

Charraoui werd al langer gevolgd door Hovocubo en waar het vorig seizoen al dicht bij een overgang was, is nu een concrete samenwerking van seizoenen afgesproken met deze talentvolle speler.

Met Charraoui heeft Hovocubo een fysiek sterke speler aan zich gebonden die zowel met de rug naar de goal kan spelen, een individuele actie bezit en veel scorend vermogen heeft.

Dit laatste liet hij zien in het competitieduel Hovocubo-TPP waarin hij maar liefst 8 goals (eindstand 9-10 in voordeel TPP) voor zijn rekening nam.

Wij hopen dat Soufian ook in het Hovocubo shirt veelvuldig zal scoren en we nsen hem veel succes en plezier bij Hovocubo.

 

Bestuur zvv Hovocubo

 

Soufian Charraoui verruilt Rotterdamse TPP voor Hoornse zaalvoetbalclub

Bron: Noord Hollands Dagblad

Eerste aanwinst Hovocubo

Vincent Schot

Soufian Charraoui, hier nog in dienst van FC Eindhoven, speelt de komende twee seizoenen voor Hovocubo. FOTO ORANGE PICTURES

Sou­fi­an Char­ra­oui draagt ko­mend sei­zoen de kleu­ren van Ho­vo­cu­bo. De Rot­ter­dam­mer, die over­komt van TPP, is de eer­ste aan­winst van de Hoorn­se zaal­voet­bal­club. De jeugd­in­ter­na­ti­o­nal gaf zijn ja­woord voor een pe­ri­o­de van twee voet­bal­jaar­gan­gen.
Ho­vo­cu­bo heeft de wind dit sei­zoen vol in de zei­len. De Hoor­naars moch­ten vrij­dag­avond de be­ker al bij­zet­ten in de prij­zen­kast en ook in de com­pe­ti­tie gaat het cres­cen­do. Het is de meest sco­ren­de en minst in­cas­se­ren­de ploeg van de ere­di­vi­sie, waar­in het met vijf­tien over­win­nin­gen, een re­mi­se en slechts twee ne­der­la­gen een voor­sprong van ze­ven pun­ten heeft op naas­te be­la­ger ’t Knoop­punt. Ho­vo­cu­bo kort­om ligt op koers voor de eer­ste lands­ti­tel sinds 2014. Veel re­den om wij­zi­gin­gen aan te bren­gen in de hui­di­ge spe­lers­groep zijn er zo op het oog dan ook niet.

Het is een aan­na­me waar­van trai­ner San­der van Dijk be­grijpt dat deze ge­daan wordt. ,,Bin­nen de club heb­ben we ook uit­ge­spro­ken dat we de hui­di­ge spe­lers­groep zo­veel mo­ge­lijk in­tact wil­len la­ten”, ver­telt hij. ,,Er zal ko­mend sei­zoen waar­schijn­lijk dan ook niet zo gek veel ver­an­de­ren aan de se­lec­tie. Maar we heb­ben ook te­gen el­kaar ge­zegd dat we er niet blind voor moe­ten zijn als we ons­zelf kun­nen ver­ster­ken.’’

De 21-ja­ri­ge Char­ra­oui valt vol­gens Van Dijk in die ca­te­go­rie. ,,Sou­fi­an is nog jong, maar heeft al aar­dig wat er­va­ring op het hoog­ste ni­veau. Bij TPP en vo­rig sei­zoen bij FC Eind­ho­ven. Hij speelt in Jong Oran­je en schuurt te­gen Oran­je aan. Deze week stond hij bij­voor­beeld op de stand-by lijst voor de in­ter­lands in en te­gen Roe­me­nië. Ge­zien zijn leef­tijd is hij dus voor de ko­men­de ja­ren een ver­ster­king, maar hij heeft ook be­we­zen dit al di­rect te zijn.’’

De Rot­ter­dam­mer is vol­gens de oe­fen­mees­ter een slim­me spe­ler, maar voor­al ie­mand die al­tijd scoort. Dit sei­zoen be­wees Char­ra­oui dit on­der meer in De Op­gang door van de tien tref­fers die TPP maak­te te­gen Ho­vo­cu­bo er acht voor zijn re­ke­ning te ne­men. Het re­sul­teer­de in een van de twee ne­der­la­gen die de Rot­ter­dam­mers de Hoor­naars dit sei­zoen lie­ten slik­ken.

,,Sou­fi­an biedt ons daar­naast een ex­tra wa­pen door­dat hij met zijn rug naar de goal kan spe­len. Hij is sterk en bal­vast. Nu heb­ben wij nog wel eens moei­te om ons on­der druk uit te spe­len en daar­in kan hij een rol spe­len. Als de kee­per de bal naar hem gooit, dan houdt hij hem vast. Dat maakt hem ove­ri­gens geen sta­ti­sche punt­spe­ler want hij kan ook van de zij­kant ko­men, waar­door er dus juist weer ruim­te ont­staat in het mid­den”, schets de trai­ner de tac­ti­sche mo­ge­lijk­he­den die hij voor­ziet met de nieu­we aan­winst.

Daar­om zal Char­roui zijn toch al ster­ke se­lec­tie vol­gens Van Dijk dus nog ster­ker ma­ken. ,,En dat is no­dig”, gaat hij ver­der. ,,Want vol­gend sei­zoen wil­len we een nog ho­ger ni­veau ha­len. Dat moet ook wel om­dat we door het win­nen van de be­ker nu al ze­ker zijn van het spe­len om de Su­per­cup en de BeNe Be­ker.’’

De oe­fen­mees­ter ver­wacht dat er snel dui­de­lijk­heid komt over de in­vul­ling van de to­ta­le se­lec­tie voor ko­mend sei­zoen. ,,De ge­sprek­ken lo­pen, maar het aan­tal mu­ta­ties zal ver­moe­de­lijk dus be­perkt zijn.’’

meer nieuws