Het gaat om twee gewonnen wedstrijden

Na Lebo treft Hovocubo nog een ploeg uit Amsterdam. Tegen zvv Volendam waren drie wedstrijden nodig om er met twee gewonnen naar de finale te stappen. Hovocubo had er maar twee nodig en wist pas maandag avond wie er tegenover zou staan. De promovendus uit Volendam heeft zijn huid tegen de regerend landskampioen duur verkocht. Een groot compliment voor de manschappen van Hjalmar Hoekema. Een stel vrienden die het leuk vinden om samen een potje te voetballen en dat gewoon op het hoogste niveau doen. Geweldig!

Hovocubo is het hele jaar heel stabiel, morst weinig en is soms ook echt heel erg goed. Nu hopen dat we deze vorm tot eind mei / begin juni kunnen vast houden. De ploeg is fris en fit en gretig.

De heen wedstrijd wordt gespeeld op vrijdag om 21.00 uur in Sporthallen Zuid. Komt u Hovocubo steunen?

Scheidsrechters: Rob Lenting, Lars van Leeuwen, Erwin Moerbeek en Sylvester Rodrigues.

 

Vol vertrouwen de finale in na opheffen vloek

Vincent Schot

Hovocubo-captain Amir Molkârâi (rechts) is ervan overtuigd dat zijn plpoeg de titel gaat pakken dit seizoen. ARCHIEFFOTO MARCEL ROB

’t Knoop­punt de angst­ge­gner noe­men van Ho­vo­cu­bo gaat te ver, maar als de clubs de laat­ste ja­ren te­gen­over el­kaar ston­den, ble­ven de Am­ster­dam­mers wel vaak aan de goe­de kant van de sco­re. Dit sei­zoen kwam daar ver­an­de­ring in. Drie keer al trof­fen de zaal­voet­bal­ploe­gen el­kaar en het le­ver­de de for­ma­tie van cap­tain Amir Mol­ka­rai vier pun­ten op voor de com­pe­ti­tie en een plek­je in de in­mid­dels ge­won­nen be­ker­fi­na­le. Het maakt dat de Hoor­naars vol ver­trou­wen be­gin­nen aan de fi­na­le om de lands­ti­tel.
Voet­bal­lend deed Ho­vo­cu­bo in voor­gaan­de ja­ren niet on­der voor ’t Knoop­punt. Het schoot te­kort op het men­ta­le vlak. Het re­sul­teer­de vo­rig sei­zoen nog in vier ne­der­la­gen en een re­mi­se te­gen de hoofd­ste­de­lin­gen, die de lands­ti­tel voor zich op­eis­ten in een drie­luik om de ti­tel met ver­der FC Eind­ho­ven. ,,We had­den het in­der­daad al­tijd las­tig te­gen ’t Knoop­punt”, be­aamt Mol­ka­rai aan de voor­avond van de eind­strijd. ,,Op de be­slis­sen­de mo­men­ten wa­ren zij vaak net ster­ker. Op een ge­ge­ven mo­ment leek het wel een vloek.’’

Dat die nu is op­ge­he­ven, is vol­gens de aan­voer­der een ver­dien­ste van het team. Na­dat spe­lers als Mo At­tai­bi en Adil Zout­ha­ne ver­trok­ken naar ’t Knoop­punt wer­den de ga­ten vol­gens Mol­ka­rai op­ge­vuld met spe­lers die van Ho­vo­cu­bo bin­nen en bui­ten de lij­nen meer een een­heid maak­te dan het was. Dat team toont zich dit jaar dus juist tus­sen de oren ij­zer­sterk: in alle ont­moe­tin­gen hield het het hoofd er­bij en kwam het te­rug van een ach­ter­stand om uit­ein­de­lijk af te slui­ten in 6-6 (com­pe­ti­tie 29 sep.), 3-4 (com­pe­ti­tie 16 feb.) en 1-2 (be­ker 2 mei).

,,Met de komst van de broers Ma­kraou, Fai­sel Mel­lah en Zak­aria Am­ra­ni wer­den ech­te team­spe­lers ge­haald. Ze be­schik­ken over veel in­di­vi­du­e­le kwa­li­tei­ten, maar stel­len die al­tijd in dienst van de ploeg. We we­ten dat we al­tijd een goal kun­nen ma­ken, maar lo­pen ons­zelf daar­in niet voor­bij. Be­wa­ren de rust. Dat re­sul­teert in de veer­kracht die we heb­ben ge­toond te­gen ’t Knoop­punt.’’

Toch be­na­drukt Mol­ka­rai dat de goe­de on­der­lin­ge re­sul­ta­ten mis­schien wel zor­gen voor een men­taal voor­deel, maar de fi­na­le daar­door be­slist geen ge­lo­pen koers is. ,,Knoop­punt is en blijft een ploeg met heel goe­de spe­lers. Er­va­ren jon­gens, die we­ten hoe het is om voor de prij­zen te spe­len. Leuk dat we dit sei­zoen niet van ze heb­ben ver­lo­ren, goed voet­bal heb­ben ge­speeld en het hele sei­zoen bo­ven­aan heb­ben ge­staan, maar we heb­ben nog niks.’’

Het ver­trou­wen dat dit in maxi­maal drie wed­strij­den gaat ver­an­de­ren is ech­ter groot. ,,De fo­cus om prij­zen te pak­ken was er bij de hele ploeg al van­af de eer­ste dag. Net als het be­sef dat dit kan én wat we daar­voor moe­ten doen. Als wij dat ook in de fi­na­le weer op we­ten te bren­gen ge­loof ik erin dat we de ti­tel gaan pak­ken.’’

Een vijf­de lands­ti­tel is mooi voor de prij­zen­kast, maar ook voor de toe­komst van de club, zegt de cap­tain als hij ver­der kijkt dan het slot­stuk van dit sei­zoen. ,,Onze trai­nin­gen be­na­de­ren nu soms al het ni­veau van die van Oran­je, maar er zit nog meer rek in deze ploeg. Als we twee, drie jaar bij el­kaar blij­ven, dan kan dit echt een so­li­de mo­tor wor­den die ploe­gen stuk kan spe­len. Daar­om is het ook mooi dat we van­we­ge de be­ker­winst al BeNe Be­ker spe­len, maar de ti­tel zou Eu­ro­pees voet­bal be­te­ke­nen. Dan kun­nen we ons me­ten met nog be­te­re teams. Be­hal­ve dat ik be­nieuwd hoe­ver we nu al kun­nen ko­men, zijn die du­els ook no­dig om ons­zelf ver­der te ont­wik­ke­len.’’

 

 

meer nieuws