Het prachtige affiche wordt waargemaakt

Amir Molkârâi nog aan het revalideren, Karim Mossaoui geschorst. Twee zeer belangrijke pionnen van Sander van Dijk dus afwezig. Het geloof in het collectief is echter dusdanig dat er veel geloof was om tegen de regerend landskampioen een goede wedstrijd en een goed resultaat neer te zetten. De misstap van vorige week waarbij de veilige marge van 5 punten in een kwartier tijd werd weggegeven zou hersteld worden. Met een goed gevuld uitvak wisten de Hovocubanen zich ook goed gesteund.

Gedurende de eerste zes minuten golfde het spel over en weer zonder dat er echt gevaarlijke kansen ontstonden. Maar wanneer Ismael Ouaddouh als eerste een hard schot plaatst is het raak en staat de thuisploeg op een eerste voorsprong. Maar dat beide teams in evenwicht verkeren blijkt wanneer Mats Velseboer een minuut later de stand gelijk trekt. Beide ploegen lieten een hoog niveau zien met veel kansen over en weer maar gescoord wordt er niet meer in de eerste helft.

Na de rust is het Illias Bouzit die binnen twee minuten na een uitbraak de 2-1 in tikt. En beide ploegen doen niet veel voor elkaar onder tot halverwege de tweede helft wanneer de verder onzichtbare Jeroen de Groot de bal vanaf de linker flank snoeihard in het doel schiet. Daarna is het Hovocubo die gas geeft en over de resterende tien minuten heerst met Yoshua St. Juste in de hoofdrol. Hij bereidt de aansluitingstreffer voor die door Kevin Tromp wordt ingeschoten bezorgt de assist op de gelijkmaker van Mats Velseboer, scoort zelf de winnende treffer en krijgt met enige technische hoogstandjes de handen op elkaar. Hovocubo kreeg nog een aantal keer de mogelijkheid om de score uit te breiden maar verzuimde raak te schieten.

het is duidelijk dat Knooppunt en Hovocubo de sterkste ploegen zijn van deze competitie. Op vrijdag 2 maart spelen beide teams om een finale plek voor de KNVB beker te veroveren. Wederom in Amsterdam. Volgende week staat de streekderby in Heerhugowaard tegen FC Marlene te wachten.

Lees hier de nabeschouwing op eredivisie-zaalvoetbal.nl

Lees hier het verslag van Hethoornsdagblad.nl

Hovocubo buigt achterstand om en wint uitduel met grote concurrent ’t Knooppunt

Bron: Noord Hollands Dagblad

Collectief maakt het verschil

Vincent Schot

Ho­vo­cu­bo heeft gis­ter­avond een ge­voe­li­ge tik uit­ge­deeld aan ’t Knoop­punt. Op be­zoek bij de Am­ster­dam­mers won­nen de Hoorn­se zaal­voet­bal­lers met 3-4 van de gro­te con­cur­rent. De ploeg van trai­ner San­der van Dijk ver­ste­vig­de hier­mee de kop­po­si­tie in de ere­di­vi­sie.
Ho­vo­cu­bo en ’t Knoop­punt zijn dit sei­zoen ver­uit de twee sterk­ste ploe­gen van de ere­di­vi­sie. Het moet dan ook gek lo­pen wil de fi­na­le om de lands­ti­tel aan het ein­de van de rit niet tus­sen de West-Frie­zen en de hoofd­ste­de­lin­gen gaan.

Na­dat bei­de clubs el­kaar eer­der dit sei­zoen in De Op­gang al in even­wicht hiel­den (5-5) was het ook in de Sport­hal­len Zuid lang een ge­lijkop­gaan­de strijd. Voor rust was het Is­mail Ouad­douh die ’t Knoop­punt met een ge­wel­di­ge pe­gel op voor­sprong bracht, maar bin­nen een mi­nuut was het al­weer ge­lijk. Mats Vel­se­boer rond­de een aan­val die hij zelf van ach­ter­uit op­zet­te, en die You­nes Ma­kraou als tus­sen­sta­ti­on had, stijl­vol af.

Deze tus­sen­stand bleef op het bord staan tot­dat de zoe­mer klonk. Na de pau­ze be­gon Ho­vo­cu­bo op­val­lend slap. ,,We zet­ten maar half druk”, zag ook Yos­hua St. Jus­te. ,,We ston­den te groot en te­gen een ploeg als dit loop je het dan op. We kwa­men twee keer te laat en toen ston­den we ach­ter.’’

Jeroen de Groot, Hoor­naar in Am­ster­dam­se dienst, leek het duel toen in het slot te gooi­en door de 3-1 in de krui­sing te ja­gen. Ho­vo­cu­bo liet daar­na ech­ter zien dit jaar uit het goe­de hout te zijn ge­sne­den. ,,Op men­ta­li­teit”, vat uit­blin­ker St. Jus­te de wij­ze waar­op zijn ploeg te­rug­kwam in de wed­strijd tref­fend sa­men.

De Gro­nin­ger was de gro­te ani­ma­tor, ge­tui­gen zijn be­trok­ken­heid bij alle Hoorn­se tref­fers die nog volg­den. ,,Ik maak ei­gen­lijk drie ac­ties die mis­luk­ken, maar ik ging wel door, waar­door ik in bal­be­zit bleef en ’m nog bij Ke­vin (Tromp, red.) kon krij­gen. Dat hij daar­na eerst op de kee­per schoot, maar daar­na in de re­bound wel scoor­de was te­ke­nend voor onze speel­stijl in het res­tant van de wed­strijd.’’

Na de aan­slui­tings­tref­fer van de jon­ge­ling ging Ho­vo­cu­bo knap door. Zo­als ge­zegd met St. Jus­te in de hoofd­rol. ,,Lek­ker na­tuur­lijk om bij alle doel­pun­ten be­trok­ken te zijn. Ik scoor de laat­ste tijd ie­de­re wed­strijd en ac­ties gaan in­der­daad ook goed. Dat heeft met ver­trou­wen te ma­ken.’’

Bij de 3-3 van Vel­se­boer te­ken­de de Hoorn­se cap­tain – bij af­we­zig­heid van de ge­bles­seer­de Amir Mol­ka­rai – voor de as­sist en bij de 3-4 was hij het eind­sta­ti­on van een coun­ter. Toen Ho­vo­cu­bo twee mi­nu­ten voor tijd een tien­me­ter­trap kreeg, was het op­nieuw St. Jus­te die aan de ba­sis stond. ’t Knoop­punt had een over­tre­ding no­dig om hem af te stop­pen in zijn da­den­drang. Vel­se­boer pe­gel­de het bui­ten­kans­je naast. In ge­vaar kwam de over­win­ning hier­door niet meer.

,,Een over­win­ning van het col­lec­tief”, ju­belt St. Jus­te over de ge­voe­li­ge tik die hij met zijn ploeg uit­deel­de aan de gro­te con­cur­rent voor de ti­tel. ,,Na­tuur­lijk speelt dat mee. Zij heb­ben ook een top­ploeg, maar ik denk dat wij – naast dat ik ons de best voet­bal­len­de ploeg van Ne­der­land vind – een hech­ter col­lec­tief zijn. Ho­pe­lijk maakt dat dit jaar het ver­schil.’’

Foto’s: Gerrie Meijer

meer nieuws