Hoornse derby Veerhuys-Hovocubo in de Vredehof

Bron: Noord Hollands Dagblad

Eerste ’El Clásico’ voor jongelingen

Vincent Schot

Kevin Tromp – hier tegen Lebo – ontwikkelde zich dit seizoen van talent tot vaste kracht bij Hovocubo. FOTO MARCEL ROB

De Hoorn­se lief­heb­ber heeft de ne­gen­de speel­ron­de van de ere­di­vi­sie zaal­voet­bal al het hele jaar met rood om­cir­keld staan in zijn agen­da. Daar­in wordt El Clá­si­co, de clash tus­sen Veer­huys en Ho­vo­cu­bo, voor het eerst dit sei­zoen ge­speeld. Van­avond is het zo­ver. Voor Jorg Ooi­e­vaar (19) en Ke­vin Tromp (20) is het de eer­ste stads­der­by op het hoog­ste ni­veau.
Veel va­ker dan te­gen­over el­kaar ston­den de twee jon­ge­lin­gen naast el­kaar in het veld. Sa­men door­lie­pen zij de op­lei­ding van Hol­lan­dia. Ooi­e­vaar heeft ook bij de Hoorn­se hoofd­klas­ser in­mid­dels het eer­ste be­reikt en com­bi­neert het spe­len op het veld met voet­bal­len in de zaal bij Veer­huys. Tromp niet. Na­dat hij eer­der koos voor een over­stap naar Zwa­lu­wen’30 heeft hij zijn pij­len bij Ho­vo­cu­bo in­mid­dels vol­le­dig op de zaal ge­richt.

In aan­loop naar de ont­moe­ting van van­avond wer­den er al wat ‘on­vrien­de­lijk­he­den’ uit­ge­wis­seld met el­kaar. ,,Ik ken Jorg van Hol­lan­dia, maar ben goed met meer jon­gens van Veer­huys. Mukhtar Su­lei­man is bij­voor­beeld ook een vriend van mij. Hem kwam ik za­ter­dag nog te­gen in het uit­gaans­le­ven. Dan dol je na­tuur­lijk met el­kaar over dit du­el”, ver­telt Tromp.

Vaan­del­dra­ger

De kracht­me­tin­gen tus­sen Veer­huys en Ho­vo­cu­bo zijn de laat­ste ja­ren een­zij­dig. Ho­vo­cu­bo is dan ook al ja­ren de vaan­del­dra­ger van het Hoorn­se zaal­voet­bal, een rol die in het ver­le­den lang werd ver­tolkt door Veer­huys. Die su­pre­ma­tie werd vo­rig sei­zoen nog maar eens on­der­streept. Bei­de ont­moe­tin­gen vie­len ruim uit in Ho­vo­cu­baans voor­deel. Op be­zoek in de Vre­de­hof werd het 0-6 en in de ei­gen sport­hal De Op­gang stop­te de tel­ler pas bij 11-4. De bood­schap die Tromp zijn vrien­den in ‘ge­le dienst’ de laat­ste da­gen met een lach mee­gaf was even hel­der als ge­meend: Ho­vo­cu­bo komt op­nieuw niet voor min­der dan drie pun­ten naar de Vre­de­hof.

Van een nieu­we over­win­ning op de stads­ge­noot zou nie­mand staan te kij­ken. Het krachts­ver­schil is im­mers nog al­tijd groot. Ho­vo­cu­bo telt ook dit sei­zoen weer een flink aan­tal in­ter­na­ti­o­nals en heeft zich de ti­tel ten doel ge­steld. Bij Veer­huys is coach An­toi­ne Gooy­ers juist be­gon­nen met het bou­wen aan een nieu­we ploeg en met zijn piep­jon­ge se­lec­tie zet hij in op lijfs­be­houd.

Toch is het niet ge­zegd dat Ooi­e­vaar en co. zich van­avond zo­maar even aan de kant la­ten zet­ten door de ploeg die ook nu weer bo­ven­aan de rang­lijst staat. Veer­huys doet het dit sei­zoen im­mers uit­ste­kend. Aan de hand van de te­rug­ge­keer­de Mo Dar­ri biedt het voor­als­nog ie­de­re te­gen­stan­der pri­ma par­tij. Na acht wed­strij­den staat Veer­huys daar­door op een der­de plaats en heeft het slechts twee pun­ten ach­ter­stand op de ge­deel­de num­mer 2: Ami­ci­tia en ’t Knoop­punt.

Spek­ta­kel

Ooi­e­vaar staat Ho­vo­cu­bo dan ook be­slist niet met knik­ken­de knie­tjes op te wach­ten van­avond. ,,Het wordt so­wie­so een spek­ta­kel”, kon­digt hij zelfs aan. ,,En ho­pe­lijk lukt het ons te stun­ten.’’ Het is iets wat dit sei­zoen al ver­ras­send vaak luk­te. ,,Het gaat in­der­daad bo­ven ver­wach­ting. We spe­len met veel jon­ge jon­gens, maar het valt al­le­maal pre­cies op z’n plek. We doen tij­dens de wed­strijd met de hele ploeg al­les om te win­nen. Na­tuur­lijk is Ho­vo­cu­bo een heel ge­vaar­lij­ke ploeg met veel kwa­li­teit, maar wij gaan onze huid ook nu weer duur ver­ko­pen. Maar we gaan ons daar­voor niet mas­saal te­rug­trek­ken voor het ei­gen doel. We wil­len la­ten zien dat wij Veer­huys zijn en ook goed kun­nen voet­bal­len. Be­lang­rijk is om ge­con­cen­treerd en scherp te be­gin­nen. Als we dan de eer­ste storm we­ten te door­staan zijn er voor ons mis­schien wel op­nieuw pun­ten te ver­die­nen.’’

Tromp greep vo­rig sei­zoen zijn kans bij Ho­vo­cu­bo in de play-offs. Dit sei­zoen trok hij die goe­de lijn door en ont­wik­kel­de hij zich van ta­lent tot vol­waar­di­ge kracht in het keur­korps van trai­ner San­der van Dijk. Een pres­ta­tie van for­maat ge­zien de kracht van die se­lec­tie. Graag zou hij dit sei­zoen een uit­no­di­ging ver­die­nen voor Jong Oran­je, maar het hoofd­doel is de ti­tel win­nen met zijn ploeg. ,,Vo­rig jaar luk­te dat net niet en dat had­den we aan ons­zelf te dan­ken. Dit sei­zoen denk ik dat we als groep ster­ker zijn.’’

Ooi­e­vaar voet­balt pas sinds kort weer in de zaal. In zijn ja­ren bij Ajax was een com­bi­na­tie even on­ge­wenst als on­mo­ge­lijk. Met veel ple­zier pak­te hij dit twee jaar ge­le­den weer op. Hij doet het met suc­ces want net als op het veld toont hij zich er be­kwaam in. De play-off plaats waar­op hij nu met Veer­huys staat be­hou­den is geen must. ,,Dit jaar nog niet. Maar wij heb­ben een jon­ge, ta­lent­vol­le groep met ech­te Veer­huys-jon­gens. Ho­vo­cu­bo is nu de bes­te ploeg van Hoorn, aan ons om dit de ko­men­de ja­ren weer te ver­an­de­ren.’’

meer nieuws