Hovo de sterkste in Hoorn

Terwijl Hovocubo 2 in de thuishal van het Veerhuys zijn laatste competitiewedstrijd moest spelen, was de Hoornse club in het geel te gast in De Opgang om tegen het vlaggenschip te spelen. Na een officieel momentje waarbij de sponsors Kelme, HydroWest, Van der Laan en Blokdijk in het zonnetje werden gezet in verband met contractverlenging voor wat betreft de wedstrijdkleding, ging de wedstrijd van start. Wat overigens bijzonder leuk was was de aanwezigheid van enkele kampioenen uit 1982: Martien de Boer, Michel Lieshout, Job Dragtsma en oud coach Jan Kluun.

Veerhuys moest het doen zonder Mo Darri. Een aderlating voor de bezoekers. Hovocubo begint zoals gebruikelijk weer sterk in balbezit en Veerhuys klein spelend. Laat weinig ruimte waardoor het lastig is om de verdedigende muur door te komen. Toch komt de eerste echte kans al binnen een minuut wanneer Karim Mossaoui Amir Molkârâi bij de tweede paal probeert te bereiken maar deze net niet goed bij de bal kan om hem er in te lopen. Maar een snelle counter van Mukhtar Suleiman in de vierdeminuut bepaalt dat tegen de verhouding in HV/Veerhuys op een 0-1 voorsprong komt. Maar het speelbeeld is ongewijzigd. Hovo combineert als een handbalploeg rond de cirkel van Veerhuys en vuurt regelmatig een gevaarlijk schot af en de geelhemden beperken zich tot verdedigen en counteren. Keeper Barry de Wit toont hierbij een goede keeper te zijn. Wanneer er iets meer ruimte ontstaat weet opnieuw Karim Mossaoui met een diepte pass een mede speler te bereiken en Younes Makraou stift de bal prachtig over Barry de Wit heen, maar treft net geen doel. Aan de andere kant gebeurt dat wel wanneer Younes Daari maar één kans nodig heeft om Dave Stet te passeren. 0-2 voor de minst voetballende ploeg van dat moment.

Uiteindelijk is het in de 17de minuut toch Hovocubo die aan de score begint te werken. Het is het creatieve brein van Zakaria Amrani en het meedenken van zijn Maatje Faisel Mellah die de verdediging van Verhuys volledig op het verkeerde been zetten waardoor Kevin Tromp bij de doellijn alleen maar het laatste tikje hoeft te geven. De broodnodige aansluitingstreffer die voor enige opluchting zorgt. Hovocubo gaat in de laatste minuten voor de rust nog naarstig op zoek naar de gelijkmaker en vindt die in een prachtige volley van Karim Mossaoui.

Dave Stet speelt vandaag geen gelukkige wedstrijd. Van de weinige keren dat hij in de eerste helft bij het spel betrokken is geweest gingen al twee ballen in het doel. Bij aanvang van de tweede helft voorkomt hij dat de bal over de zijlijn gaat en wanneer hij deze wil terug spelen op de vrijstaande Mats Velseboer raakt hij deze finaal verkeerd en krult de bal in zijn eigen leegstaande doel. Met slechts 57 tegengoals is Dave echter verreweg de minst gepasseerde keeper waardoor er zo veel credits zijn opgebouwd dat dit foutje kan lijden. En Mats neemt het gelijk voor hem op door dwars door het hart van de verdediging van het Veerhuys door te breken en direct weer gelijk te maken. En dat Dave ook op slechte dagen goed ballen kan tegenhouden blijkt wanneer hij hoogstpersoonlijk een nieuwe counter van Veerhuys onschadelijk maakt.

Met een verwoestend schot in de 26ste minuut van Faisel Mellah op aangeven van zijn maatje Zakaria kan Barry de Wit niks doen en komt Hovocubo voor de eerste keer op voorsprong. Twee minuten later breng Zakaria Amrani de stand op een veilige marge voor Hovocubo. Odi Nimako wordt nog ingezet als vijfde veldspeler, maar dit heeft geen resultaat. Uiteindelijk maakt Youssef Makraou nog de zesde goal voor Hovocubo en de strijd is gestreden. Ondanks de belangen van het Veerhuys werd de wedstrijd nooit echt spannend, ook niet toen in de beginfase Hovocubo op achterstand stond. Met speels gemak werd de bal rondgespeeld de laatste fase had de wedstrijd zelfs nog iets weg van zomeravond voetbal. Dit zal anders worden in de aankomende play offs, waar Hovocubo nog steeds niet weet tegen wie het gaat spelen. Mogelijke kandidaten zijn: TPP (speelt laatste wedstrijd tegen FC Eindhoven), Lebo of Amicitia (spelen laatste wedstrijd tegen elkaar) en wanneer TPP verliest, Lebo en Amicitia gelijk spelen en Groene Ster wint dan is ook Groene Ster een kandidaat. Maar daar zal Veerhuys mogelijk een stokje voor steken in hun laatste kans om de nacompetitie te ontlopen. Nog nooit was het zo spannend in de middenmoot. Een ding is zeker, alle kandidaten voor nacompetitie (PO en degradatie) moeten winnen en hebben niets aan gelijk spel.

Volgende week de laatste wedstrijd van de reguliere competitie in- en tegen Volendam.

Lees hier het verslag van Hoornsdagblad.nl

Lees hier het verslag van HV/Veerhuys

Uiteindelijk buigt ook Barry

Bron: Noord Hollands Dagblad

Vincent Schot

Met gevaar voor lijf en leden houdt Barry de Wit Veerhuys op de been tegen Hovocubo. Hier werpt hij zich voor de voeten van de inkomende Mats Velseboer.

De Hoorn­se der­by in de ere­di­vi­sie van het zaal­voet­bal is de laat­ste ja­ren een strijd tus­sen Da­vid en Go­li­ath. En dus be­trekt het ‘klei­ne’ Veer­huys op be­zoek bij het ‘gro­te’ Ho­vo­cu­bo di­rect de ver­de­di­gen­de stel­lin­gen. Twin­tig mi­nu­ten lang hou­den de be­zoe­kers de rij­en knap ge­slo­ten. Ogen­schijn­lijk be­slis­sen­de pas­ses wor­den on­der­schept, scho­ten ge­kraakt en bal­len weg­ge­trapt. Fraai is het niet, ef­fec­tief wel. En om­dat de geel­hem­den ook nog eens scherp zijn in de coun­ter ver­schijnt er zelfs een 0-2 tus­sen­stand op het sco­re­bord.
Naar­ma­te de tijd ver­strijkt wordt het ver­schil in kwa­li­teit zicht­baar, maar gaat voor­al ver­moeid­heid Veer­huys – dat voor deze wed­strijd wel­is­waar drie spe­lers uit het twee­de mee heeft ge­no­men naar De Op­gang, maar toch echt maar met zes spe­lers rou­leert – par­ten spe­len. De kan­sen voor Ho­vo­cu­bo, dat tien na­ge­noeg ge­lijk­waar­di­ge spe­lers be­schik­baar heeft, wor­den gro­ter en de de­fen­sie van de gas­ten kraakt meer en meer. Ui­t­ein­de­lijk buigt ook doel­man Bar­ry de Wit. Zo­dra dit ge­beurt moet de bes­te man van de der­by lijd­zaam toe­zien hoe het 6-3 wordt.

In de da­gen na de door Veer­huys knap ge­won­nen wed­strijd te­gen ’t Knoop­punt deed er op so­ci­al me­dia een film­pje de ron­de. Het toon­de de red­din­gen van De Wit, die met prach­ti­ge sa­ves zijn ploeg in de race hield te­gen die an­de­re groot­macht van de va­der­land­se com­pe­ti­tie. ,,Ik hoop dat er van­avond weer is ge­film­d”, lacht de goa­lie als de zoe­mer heeft ge­klon­ken om de sug­ges­tie dat hij nu een nog fraai­er pro­mo­tie­film­pje kan de­len met zijn vol­gers. Het is een lach van een boer met kies­pijn. ,,Vo­ri­ge week wa­ren mijn red­din­gen nog goed voor de winst, nu niet. We heb­ben er dus niets aan.’’

Veer­tig mi­nu­ten lang weet De Wit zijn ploeg­ge­no­ten pal voor zijn neus. Het is een spel­beeld waar­van ook hij voor­af wist dat dit zich zou gaan af­spe­len. ,,In de eer­ste helft wa­ren we nog fris”, zegt hij. ,,Dan hou je zo­iets goed vol, maar het kost veel kracht om bin­nen vijf me­ter van je doel te ver­de­di­gen. Ja, ook voor mij. Je staat de hele wed­strijd op je voor­voe­ten en hebt span­ning op je bo­ven­be­nen. Hal­ver­we­ge was ik ka­pot.’’

Het geldt voor alle spe­lers van Veer­huys. Vol­gens De Wit is het ook de re­den dat Ho­vo­cu­bo met nog een se­con­den op de klok langs­zij komt. Na­dat Mukt­har Su­lei­man en You­nes Daari via twee goed uit­ge­voer­de uit­bra­ken voor een 0-2 voor­sprong zor­gen, is het eerst Ke­vin Tromp die de aan­slui­tings­tref­fer maakt voor­dat Ka­rim Mos­sa­oui voor de 2-2 te­kent. ,,Als we iets fit­ter wa­ren ge­weest had­den we die goal nog kun­nen ver­de­di­gen”, stelt De Wit. ,,Hele­maal om­dat we die cor­ner nog heb­ben door­ge­no­men voor de wed­strijd. Die spe­len ze na­me­lijk va­ker zo. Ove­ri­gens schoot Ka­rim ’m wel heel goed in.’’

Na de pau­ze is het wach­ten op meer haar­scheur­tjes in de gele muur. Veer­huys knokt er­voor om dit te voor­ko­men door vlak voor De Wits neus te blij­ven ver­de­di­gen, maar slaagt er niet in. ,,Of het niet las­tig is met zo­veel spe­lers pal voor je neus?’’, her­haalt de goa­lie de vraag. ,,Ja­wel want je zicht wordt er na­tuur­lijk door be­lem­merd. Daar­om ging die goal van Fai­sel Mel­lah (4-3, red.) er ook in.’’

Na­mens de kop­lo­per van de ere­di­vi­sie we­ten in de slot­fa­se ook Zak­aria Am­ra­ni en Yous­sef Ma­kraou De Wit nog te pas­se­ren. Om­dat FC Eind­ho­ven op be­zoek bij FC Mar­le­ne gis­ter­avond een punt pak­te (5-5) zakt de kee­per met zijn ploeg naar de ge­vrees­de tien­de (na­com­pe­ti­tie)plaats. Veer­huys heeft een kans om die plek nog aan een an­der over te doen. Het moet in de laat­ste wed­strijd van het re­gu­lie­re sei­zoen ge­beu­ren te­gen Groe­ne Ster.

,,Als we dan het­zelf­de we­ten op te bren­gen als te­gen ’t Knoop­punt en zo­als van­daag in de eer­ste helft dan ko­men we te­gen die ploeg zelf ook meer aan voet­bal­len toe. Dan ma­ken wij een goe­de kans op die over­win­ning”, sluit De Wit strijd­vaar­dig af. Aan zijn vorm zal het in ie­der ge­val niet lig­gen.

Foto’s Ferry Hoks

meer nieuws