Hovocubo naar de finale

Als een muis die door de kleinste gaatjes kruipt om te ontsnappen en de gaatjes ook gebruikt om bij een blokje kaas te komen, zo weet Hovocubo uit een benauwde situatie uit te verdedigen en om te zetten in een gevaarlijk aanval. Collectieve creativiteit die voortkomt uit het toepassen van getrainde basisprincipes in iedere nieuwe situatie. Alleen al het uitverdedigen kreeg zaterdagavond meerdere malen de handen op elkaar.

Zoals in de voorbeschouwing verwacht, Lebo toonde een iets ander strijdplan dan in de eerste wedstrijd. Durfde meer druk vooruit te geven en dit maakte dat het een attractieve wedstrijd werd om naar te kijken. In de niet uitverkochte, maar wel zeer goed gevulde sporthal De Opgang was er in de eerste drie minuten maar één ploeg in balbezit. Lebo beperkte zich op dat moment tot verdedigen. Maar met een snelle counter wist Omar Tissoudali de 0-1 op het scorebord te brengen. Hovocubo bleef hierna controle houden en verloor niet het geduld. En ruim een minuut later bracht een individuele actie van Yoshua St. Juste  de gelijkmaker op het scorebord. Daarna vervolgen de manschappen van Sander van Dijk als een geoliede machine hun weg en is het halverwege de eerste helft Faisel Mellah die Hovocubo voor het eerst op voorsprong brengt. En na een fraaie combinatie tussen Faisel Mellah, Amir Molkârâi en Zakaria Amrani zorgen ervoor dat de laatste de ruststand op 3-1 bepaalt.

In de tweede helft probeert Lebo naar vermogen te voetballen en dat levert de nodige spanning en gevaar op. Maar verdedigend staat Hovocubo goed en weet al het gevaar te neutraliseren. De vierde goal komt voort uit een fantastische balaanname van Faissel Mellah die zich vervolgens heel knap vrij speelt en de meegelopen Kevin Tromp in staat stelt om de 4-1 te maken. Ondertussen is Hovo op vijf fouten gekomen en als de zesde valt volgt een 10-mtr trap. Dave Stet die weer ijzersterk stond te keepen stopte deze ook in eerste instantie, maar in de rebound weet Rachid Maamri alsnog de afsluitende treffer van de wedstrijd te maken.

Hovocubo wint 4-2 en plaatst zich hiermee naar de finale van de Play Offs. Maandagavond wordt er in de andere halve finale nog een derde wedstrijd gespeeld. Daarna weten we of Hovocubo op vrijdag 18 mei voor de heenwedstrijd van de finale naar Amsterdam of naar Volendam moet afreizen.

Lees hier het verslag van Hoorns Dagblad.nl

Lees hier het verslag van Het Amsterdamsche voetbal

 Lees hier de samenvatting van de KNVB

Hovocubo zonder problemen door naar finale

(Bron Noord Hollands dagblad)

Vincent schot

ZVV Vo­len­dam stunt­te vrij­dag­avond door ’t Knoop­punt in ei­gen huis te klop­pen. Het bracht er de stand in de best-of-three mee op 1-1 en dus moe­ten bei­de teams van­avond in een be­slis­sings­du­el uit­ma­ken wie er naar de fi­na­le gaat om het lands­kam­pi­oen­schap. De win­naar van die ont­moe­ting weet nu al dat het in de eind­strijd Ho­vo­cu­bo treft.

De Hoorn­se zaal­voet­bal­lers gun­den Lebo za­ter­dag­avond slechts vijf mi­nu­ten de hoop dat ook zij er een der­de pot­je uit kon­den sle­pen. Na­dat Yos­hua St. Jus­te zijn ploeg naast de hoofd­ste­de­lin­gen schoot, stoot­te Ho­vo­cu­bo pro­bleem­loos door naar de fi­na­le: 4-2. ,,Stap één is ge­zet”, vat San­der van Dijk de avond na af­loop sa­men. ,,We wil­len dit jaar spe­len om de prij­zen en dus moet je de fi­na­le ha­len”, licht hij zijn uit­spraak toe. ,,Oké, stap twee dan want we heb­ben de be­ker na­tuur­lijk ook al ge­won­nen.’’

De wij­ze waar­op de eind­strijd werd be­reikt, stem­de de oe­fen­mees­ter te­vre­den. ,,We heb­ben deze hal­ve fi­na­le met een vrij su­pe­ri­eur ge­voel ge­speeld. Van­avond was het voor rust be­ter dan daar­na, maar daar­in heb ik wat jon­gens ge­spaard.’’ Van Dijk doelt er­mee op de vele mi­nu­ten die Fai­sel Mel­lah en Zak­aria Am­ra­ni maak­ten ter­wijl an­de­ren wat va­ker of lan­ger op adem moch­ten ko­men. ,,Op hun heb ik in­der­daad roof­bouw ge­pleegd, maar zij pak­ken niet zo snel een kaart. Ik wil­de niet het ri­si­co lo­pen dat an­de­re jon­gens dat wel zou­den doen en we straks ie­mand moe­ten mis­sen in de fi­na­le.’’

Af­breuk deed het niet aan het hoge ni­veau dat Ho­vo­cu­bo ook nu bij vla­gen weer haal­de te­gen de Am­ster­dam­mers. Het re­sul­teer­de niet al­tijd in een tref­fer, maar wel voor veel ge­vaar en en­thou­si­as­me bij het pu­bliek. Op de tri­bu­ne gin­gen de han­den voor­al op el­kaar voor de 4-1 van Ke­vin Tromp. Re­den was niet de af­wer­king van de jon­ge­ling, die de bal voor het in­tik­ken had. Ap­plaus ver­dien­de het voor­werk van Mel­lah, die te­recht werd ver­ko­zen tot man van de wed­strijd. Hij pluk­te een lan­ge bal fraai uit de lucht, wip­te deze ver­vol­gens over zijn di­rec­te te­gen­stan­der heen en toen hij deed of hij zou gaan uit­ha­len, leg­de hij breed op Tromp.

Van Dijk ge­noot er­van. ,,We zijn ie­de­re wed­strijd in staat om vijf mi­nu­ten écht een heel hoog ni­veau te ha­len. Daar­in la­ten we heel mooi din­gen zien: in­di­vi­du­eel, maar voor­al als ploeg. Deze goal viel in die fase. Nu is het zaak dat we die pe­ri­o­des kun­nen ver­len­gen: tot tien mi­nu­ten en dan een kwar­tier.’’

Het klinkt als een uit­da­ging voor vol­gend sei­zoen, waar­in de lat hoog zal lig­gen om de goe­de pres­ta­ties van dit jaar te over­tref­fen. Toch heeft Ho­vo­cu­bo er voor­als­nog ‘slechts’ de be­ker mee ge­won­nen. Vrij­dag­avond be­gint het dan ook aan de voor­naams­te mis­sie: het bin­nen­sle­pen van de eer­ste ti­tel sinds het sei­zoen 2013/2014.

Toen de laat­ste mi­nuut van het duel met Lebo op het sco­re­bord een­maal liep, sloe­gen de be­stuurs­le­den van de Hoorn­se club el­kaar te­vre­den op de schou­ders. Er werd af­ge­spro­ken maan­dag­avond naar de Sport­hal­len Zuid te gaan om met ei­gen ogen te zien wie de te­gen­stre­ver wordt. Van Dijk gaat niet met hen mee. ,,Wij gaan trai­nen. Wie we ook tref­fen, we we­ten pre­cies wat we kun­nen ver­wach­ten.’’

Een voor­keur zegt de oe­fen­mees­ter niet te heb­ben. Wel kan hij zich vin­den in de be­we­ring dat de lief­heb­ber hoopt op re­ge­rend kam­pi­oen ’t Knoop­punt. ,,Voet­bal­lend ge­zien zijn wij in­der­daad de twee bes­te ploe­gen. Wie het ook wordt, ik hoop dat ze niet on­ge­schon­den uit de strijd ko­men. Dan heb ik het over kaar­ten. Alle beet­jes hel­pen!’’

 

Foto’s Gerrie Meijer:

meer nieuws