Alle ingrediënten waren aanwezig in topduel

Haniff Harharah: “Het beste dat Nederland te bieden heeft”, Vincent Schot: “Spektakelstuk in De Opgang”, HichamBenhammou: “Ik denk dat het reklame was voor Zaalvoetbal Nederland”, Adil Zouthane: “Ik denk dat publiek de grote winnaar was”, Sander van Dijk: “Promotie voor het zaalvoetbal”. Iedereen was het er over eens, een Topavond! Alles wat nodig is om dit te bereiken was aanwezig. Volle tribune, hoogstaand technisch en tactisch spel met de passende slordige momenten, paal, lat, passie, strijdlust, het opzoeken van de grens van het toelaatbare en onderling respect.

Sander van Dijk kon niet beschikken over zijn captain Amir Molkârâi. Te veel hinder van zijn knie waardoor hij zich ook bij bondscoach Max Tjaden had afgemeld. Coach Hicham Benhammou kon beschikken over een complete selectie.

Onderling respect gedurende de gehele wedstrijd

Vanaf de aftrap ligt het tempo gelijk enorm hoog en het is Knooppunt die als eerste het initiatief neemt. Maar een vrije trap waarbij Youssef Makraou de vrijstaande Zakaria Amrani aanspeelt bezorgt de Rotterdammer de 1-0 voorsprong. Hovocubo leeft en het spel golft heen en weer. Uiteindelijk is het Nouredine Ben Yousef die de bal afneemt van Karim Mossaoui en de gelijkmaker aantekent. Oud-Hovocubaan Mo Attaibi brengt daarna  na een voor hem karakteristieke dribbel de Amsterdammers op voorsprong. Zakaria Amrani weet hierna Kevin Tromp bij de tweede paal bij het Amsterdams doel te bereiken en het jonge talent heeft de gelijkmaker aan zijn voeten. Helaas springt de bal recht omhoog over het doel van Ennes van Maasbommel. En als daarna Jamal el Ghannouti over de voeten van Younes Makraou struikelt weet Illias Bouzit de bijbehorende vrije trap achter Dave Stet te knallen lijkt het voor Hovocubo over en uit te zijn. Echter, Hovocubo weet de rug te rechten en wanneer Yoshua St. Juste met een hoge diepe bal Zakaria Amrani wil bereiken is het Mo Attaibi de de bal ongelukkig raakt en de bal in eigen doel wipt.  En een slim genomen corner van Karim Mossaoui wordt de doorgelopen Mats Velseboer in de gelegenheid gebracht om de 3-3 aan te tekenen. Het staat weer gelijk. Knooppunt krijgt vervolgens als eerste de kans om weer opvoorsprong te komen, maar voormalig boegbeeld van Hovocubo Jeroen de Groot mist de 10-meter trap door deze drie-hoog-achter te schieten. Vlak voor rust weten aan de andere kant de gebroeders Makraou optimaal gebruik te maken van een situatie in de “kluts” en het is Youssef die de bal via de benen van Ben Youssef achter van Maasbommel krijgt. Het is Hovocubo die met een voorsprong gaat rusten.

Nog geen halve minuut in de tweede helft is het doelman Ennes van Maasbommel die een lange bal op maat bij Jeroen de Groot aflevert en de Horinees weet in de korte hoek Dave Stet te verschalken. Yoshua St. Juste en Illias Bouzit treffen vervolgens de paal. Nog steeds een bijzonder hoog tempo. Bij een goede omschakeling van Yoshua St. Juste werd Zakaria Amrani door de Amsterdamse verderdiging volledig vrijgelaten en een goede pass van de Groninger  weet de Rotterdammer te scoren. Mats Velseboer maakt vervolgens de 6-4 en het leek voor Hovocubo niet meer mis te gaan. Knooppunt geeft echter niet op en zoekt naar een gaatje in de Hoornse defensie en Mo Attaibi vindt deze voor de aansluitingstreffer. Als de laatste minuut ingaat volgt er een prachtige aanval over meerdere schijven die Illias Bouzit weet af te ronden. 6-6! Tefvik Ceyar prikt de bal nog één keer in maar de scheidsrechter heeft dan al voor het eindsignaal gefloten.

Een wedstrijd waar iedereen van heeft kunnen genieten en een uitslag waar beide teams ook vrede mee hadden. Volgende week zaterdag 7 oktober speelt Hovocubo tegen TPP in het topsportcentrum Rotterdam.

Spektakelstuk in De Opgang

Bron: Noord Hollands Dagblad

Vincent Schot

Yoshua St. Juste zoekt een weg naar de goal van ’t Knooppunt. FOTO THEO ANNES

De klok loopt ra­zend­snel te­rug als ’t Knoop­punt nog één laat­ste keer rich­ting het doel van Ho­vo­cu­bo snelt. Als de bal kei­hard ach­ter doel­man Dave Stet in het dak van het doel wordt ge­ko­geld lijkt de vlam in de pan te slaan. De zoe­mer heeft al ge­klon­ken!, schreeu­wen de Hoorn­se zaal­voet­bal­lers en hun ach­ter­ban om het hardst ter­wijl zij mas­saal rich­ting scheids­rech­ter sprin­ten. De Am­ster­dam­mers be­we­ren juist het te­gen­over­ge­stel­de. De ar­bi­tra­ge houdt in alle com­mo­tie het hoofd koel en neemt de juis­te be­slis­sing om de goal niet toe te ken­nen en de kra­ker in de ere­di­vi­sie af te flui­ten bij een 6-6 stand.
,,Wat een spek­ta­kel hè?’’, stelt Zak­aria Am­ra­ni een re­to­ri­sche vraag als de rook een­maal is op­ge­trok­ken. Het zweet gutst van het lijf van de Rot­ter­dam­se nieuw­ko­mer bij Ho­vo­cu­bo. De man van de wed­strijd zegt geen woord te­veel met zijn om­schrij­ving van het schouw­spel dat zich zo­juist heeft vol­trok­ken op de vloer van De Op­gang. Van­af de eer­ste tot de laat­ste mi­nuut la­ten bei­de teams zien waar­om zij dit sei­zoen – ook al is dit pas drie du­els oud – met kop en schou­ders bo­ven de rest uit­ste­ken. Het is veer­tig mi­nu­ten lang ge­nie­ten voor de grof­weg zes­hon­derd sup­por­ters die op het duel af zijn ge­ko­men.

Het zijn de Am­ster­dam­mers die het bes­te uit de start­blok­ken ko­men. Het zet Ho­vo­cu­bo ver op ei­gen helft on­der druk en pro­fi­teert dank­baar van de fout­jes die de Hoor­naars hier­door ma­ken. Na scho­ten van Nou­re­di­ne Ou­lad Ben Yous­sef en Is­mael Ouad­douh komt de thuis­club ech­ter be­ter in de wed­strijd en doen bei­de teams niet meer voor el­kaar on­der.

,,Er werd ge­speeld in een moor­dend tem­po, er vie­len twaalf goals en er was vol­le bak strijd. Voor de neu­tra­le toe­schou­wer zal het ge­nie­ten zijn ge­weest van­avond. Ik ver­moed al­leen dat er daar niet zo gek veel van wa­ren”, zegt Am­ra­ni. Zelf doet hij zijn ver­haal met ge­meng­de ge­voe­lens. ,,We ston­den met twee goals voor toen er nog een mi­nuut of drie te spe­len wa­ren. Dan mag je het ei­gen­lijk niet meer weg­ge­ven. Dat doen we toch. In mijn ogen ook iets te ge­mak­ke­lijk. We had­den van­avond een tik­kie uit kun­nen de­len. Dat is niet ge­lukt”, somt hij de min­de­re pun­ten van het duel op.

Toch is er ook veel om te­vre­den over te zijn, ana­ly­seert hij ver­vol­gens op­val­lend snel. ,,Dit is na­tuur­lijk een heel goe­de te­gen­stan­der. De re­ge­rend lands­kam­pi­oen. Als je ziet dat wij die van­avond zo goed par­tij kun­nen bie­den ter­wijl we Amir Mol­ka­rai en Fai­sal Mel­lah mis­sen dan zegt dat veel over het­geen waar­toe wij in staat zijn. We creëer­den bo­ven­dien heel veel kan­sen.’’

Dat laat­ste was no­dig ook want na der­tien mi­nu­ten in de eer­ste helft keek Ho­vo­cu­bo te­gen een 1-3 ach­ter­stand aan. Ook Am­ra­ni zag dat de 1-2 van Mo At­tai­bi – vo­rig jaar nog Ho­vo­cu­bo, net als Adil Zout­ha­ne en Sou­fi­an El Adel – en de 1-3 van Ili­as Bou­zit te ge­mak­ke­lijk weg wer­den ge­ge­ven. ,,Ca­deau­tjes­”, noemt de ma­ker van twee Hoorn­se tref­fers deze zelfs. Bij de goal van At­tai­bi speelt Mats Vel­se­boer hem de bal recht in de voe­ten en de vrije trap van Bou­zit is wel van zo ver dat Stet hier toch een be­ter ant­woord voor had moe­ten heb­ben.

In plaats van bij de pak­ken neer te gaan zit­ten, toont de thuis­club ech­ter aan men­taal sterk te zijn. Via een ei­gen doel­punt van At­tai­bi en een tref­fer van Vel­se­boer komt het langs­zij om ver­vol­gens op slag van rust via op­nieuw een ei­gen tref­fer van de Am­ster­dam­mers nog met een voor­sprong de rust in te gaan. Het doet ook Am­ra­ni goed. ,,Na zo’n 1-3 kan het twee kan­ten op en wij heb­ben veer­kracht ge­toond. Ook dat is iets om po­si­tief over te zijn.’’

Am­ra­ni doet zijn ver­haal ogen­schijn­lijk nuch­ter, maar be­kent tot slot wel dat het nog wel heel even duurt voor­dat de po­si­tie­ve pun­ten de over­hand zul­len krij­gen. ,,Nu over­heerst nog de te­leur­stel­ling.’

Foto’s Gerrie Meijer:

 

meer nieuws