Goed, verzorgd en degelijk

Superieur, dat kan zeker gezegd worden. Op drie counters na had de sympathieke club uit Thorn niets te vertellen. Wie van goed positiespel houdt heeft vanavond kunnen genieten. Spectaculair was het vanavond helaas niet. En alles heeft te maken met de geoliede machine waar de ploeg van Sander van Dijk zich momenteel manifesteert. Alles klopt binnen de selectie.

Binnen een minuut na de aftrap is het Faisel Mellah die na een goed opgezette aanval dicht bij de openingstreffer zit. Snel daarna ontstaat er een snelle counter van de bezoekers, Maar Dave Stet toont aan bij de les te zijn. Hovocubo voornamelijk in balbezit speelt een kat-en-muis-spelletje met het viertal uit Thorn wat resulteert op de goal van Younes Makraou op aangeven van zijn broer Youssef. Hovo komt daarna met de schrik vrij wanneer na opnieuw een counter de bal tegen de paal belandt. Aan de andere kant is het Youssef Makraou die met een hakje de bal bijna in het doel kleunt. Een helft die verder gekenmerkt werd door een Hovocubo die voornamelijk aan de bal was, de counters van de Limburgers en keeper Bence Meszaros die meerdere blessurebehandelingen te verduren kreeg. De score had aan Hovocubo zijde met de rust al vele malen hoger kunnen zijn, maar de bal wilde er niet in.

In de tweede helft krijgt het publiek meer doelpunten te zien. Allereerst is het Amir Molkârâi die bij zijn tegenstander goed wegdraait en de bal in de hoek van de goal schuift. Amicitia probeerde wel te voetballen,maar ze konden geen vuist maken tegen de leider in de competitie. Één van de spaarzame counters van Hovocubo na een poging van Amicitia wordt door Mats Velseboer wordt langs Bence Meszaros ingeschoten en brengt hij Hovocubo op een 3-0 voorsprong. Met nog ruim vijf minuten spelen zet Amicitia Abdel-Ilah Aziz als een vijfde veldspeler in in een alles of niets poging. Maar na zijn eerste balcontact in zijn keepershirt is hij genoodzaakt de doorgebroken Faisel Mellah neer te halen om een doelpunt te voorkomen. Hoewel een uitsluiting voor de rest van de wedstrijd totaal niet in de sfeer van de avond lag kon de arbitrage niet anders dan een tweede gele kaart (hij had er al één opzak) te tonen waarvoor rood. In de ontstane overtalsituatie weet Karim Mossaoui vrij gemakkelijk de 4-0 aan te tekenen. Hierna weten de Limburgers van een slordig moment van Hovocubo te profiteren. Balverlies in de opbouw brengt Solaiman Ramdani in de gelegenheid om een schot te vuren en een moment van onoplettendheid bij de minst gepasseerde doelman van deze competitie maakt dat de bal door zijn handen glipt. De eretreffer voor de gasten is een feit. Niet om deze reden werd Dave Stet hierna gewisseld, maar Sander van Dijk gunde talent Tjerk Thuring ook een paar minuten in deze wedstrijd. Wie zeker wel aan het opletten was dat was het andere talent van Hovocubo Kevin Tromp. Hij onderschept de bal en schiet op het lege doel voor de 5-1. Tjerk Thuring weetnog een counter van Amicitia onschadelijk te maken,maar uit de corner die daar uit voortkwam scoort Appie Idlaasri nog de 5-2.

Hovocubo gaat als winterkampioen de winterstop in en krijgt de komende weken zonder blessures een welverdiende relatieve rust. Alleen een Intermezzo in de H8’s Ricardinho Futsalgala in Alkmaar.

Lees hier het verslag van het Hoornsdagblad.nl

Hovocubo toont groei ook tegen Amicitia

Bron: Noord Hollands Dagblad

Vincent Schot

De eer­ste sei­zoens­helft zit erop. Na elf wed­strij­den gaat Ho­vo­cu­bo soe­ve­rein aan de lei­ding van de ere­di­vi­sie. Deze

Hovocubaan Karim Mossaoui legt twee spelers van Amicitia in de luren. FOTO THEO GROOT

vrij­dag­avond wordt run­ner-up Ami­ci­tia via een 5-2 over­win­ning op een ach­ter­stand van acht pun­ten ge­zet en zo­doen­de ge­de­gra­deerd tot de num­mer 3 van de rang­lijst. De Hoor­naars we­ten nu ’t Knoop­punt als hun naas­te be­la­ger. De voor­sprong op deze ploeg be­draagt vijf pun­ten.
Die buf­fer maakt dat San­der van Dijk als een te­vre­den man plaats­neemt aan de kerst­ta­fel. In aan­loop naar het sei­zoen al zei de trai­ner dat de ploeg waar­mee hij dit jaar werkt hem in veel op­zich­ten doet den­ken aan de kam­pi­oens­ploeg van 2014. Bij het in­gaan van het win­ter­re­ces gaat de ver­ge­lij­king nog al­tijd op. ,,We staan bo­ven­aan en zijn dus een ti­tel­kan­di­daat, daar moe­ten we niet voor weg­lo­pen”, zegt hij na af­loop van de over­win­ning op de Lim­burg­se pro­mo­ven­dus. ,,Maar we spe­len dit sei­zoen met veel ener­gie én die jon­gens heb­ben er zicht­baar ple­zier in. Dat was des­tijds ook het ge­val.’’

Over­macht

Te­gen de re­ve­la­tie van de ere­di­vi­sie is het goed voor een 5-2 zege. Zo­als het de laat­ste wed­strij­den veel­al gaat, wordt deze op over­tui­gen­de wij­ze ge­boekt. Ho­vo­cu­bo heeft ook nu weer dus­da­nig veel con­tro­le over het duel dat het na de eer­ste tien mi­nu­ten nim­mer meer span­nend wordt in De Op­gang. Om­dat in­di­vi­du­e­le hoog­stand­jes uit­blij­ven, valt er voor het thuis­pu­bliek lou­ter te ge­nie­ten van de over­macht waar­mee hun club de Lim­bur­gers af­troeft.

,,Zij coun­te­ren in de be­gin­fa­se drie keer ge­vaar­lijk”, ver­volgt Van Dijk. ,,Dave (kee­per Dave Stet, red.) hield ons daar­in op de been. Daar­na had­den we het in­der­daad on­der con­tro­le. We maak­ten de wed­strijd dan wel pas na rust (1-0, red.) af, maar ook daar­voor vond ik ons spel al erg goed. We ver­zuim­den toen al­leen de kan­sen af te ron­den. In de twee­de helft de­den we dat wel.’’

De be­zoe­kers la­ten zich nog spo­ra­disch gel­den, maar ko­men pas in de slot­fa­se op het sco­re­bord door­dat Stet een schot van So­lai­man Ram­da­ni uit zijn han­den laat val­len en de la­ter voor de goa­lie in­ge­val­len Tjerk Thu­ring in de laat­ste mi­nuut kans­loos is op een dro­ge knap van Ab­del­lah Id­laas­ri. Boven­al moe­ten zij de ne­der­laag ech­ter toch voor­al lijd­zaam on­der­gaan.

Het is een groot ver­schil met de eer­ste speel­ron­den van dit sei­zoen, toen het te­gen ploe­gen als WSV en TPP be­dui­dend min­der con­stant was wat Ho­vo­cu­bo liet zien en goe­de fa­sen dus wer­den af­ge­wis­seld met min­de­re mo­men­ten. De Rot­ter­dam­mers slaag­den er zelfs in om de Hoor­naars de eer­ste en tot nog toe eni­ge ne­der­laag toe te bren­gen.

Groei

,,We zijn steeds vol­was­se­ner gaan voet­bal­len”, om­schrijft Van Dijk de groei die ook hij zijn ploeg heeft zien door­ma­ken. ,,We doen geen gek­ke din­gen meer. Waar we eerst ge­haast op zoek gin­gen naar een doel­punt be­wa­ren we nu de rust tot­dat er zich een échte kans voor­doet. Die jon­gens cor­ri­ge­ren el­kaar ook als dit niet ge­beurt. Dat zag je van­daag bij­voor­beeld toen Ka­rim Mos­sa­oui voor een pan­na ging, maar de bal ver­speel­de en Yous­sef Ma­kraou hem te­recht wees. Maar we zijn niet al­leen als team ge­groeid. Ie­mand als Ke­vin Tromp heeft gro­te stap­pen ge­maakt, maar niet al­leen hij. Als je ook van­avond weer ziet hoe jon­gens als Mats Vel­se­boer, Yous­sef en Fai­sel Mel­lah spe­len, die zijn ook echt be­ter ge­wor­den.’’

Uit­rus­ten

Het be­looft wat voor de twee­de sei­zoens­helft want vol­gens de oe­fen­mees­ter is de rek er bij zijn ploeg nog niet uit. ,,Veel van deze spe­lers zijn pas 23, 24 of 25 jaar oud. Die kun­nen nog be­ter: in­di­vi­du­eel én als col­lec­tief. We zit­ten in een goe­de fase, maar kun­nen nu eerst even twee we­ken uit­rus­ten. Dat is ook lek­ker.’’

Tus­sen Kerst­mis en Nieuw­jaar doet Ho­vo­cu­bo nog wel mee aan het Handsome Eight toer­nooi in Alk­maar.

Foto’s Ferry Hoks:

Foto’s Gerrie Meijer:

meer nieuws